Høring av rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2017

Vår ref.: 17/151

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring. Rapporten er utarbeidet av et partssammensatt utvalg, som har hatt i mandat å vurdere spørsmål knyttet til aldersgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende. 

Høringsfristen er tirsdag 2. mai 2017

Vi ber om at høringssvar avgis digitalt på denne nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.  

Med hilsen                                                                       

Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Helene Torstensen
seniorrådgiver

AFF AS

Akademikerne

Aksjonærforeningen

ALT c/o Industri Energi

Apotekforeningen 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten          

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsforbundet

CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

Delta  

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen (EO)

Finans Norge

Finansdepartementet  

Forbrukerrådet

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsdepartementet

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI Oslo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

HR Norge

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i

Høgskolen i Østfold

Institutt for offentlig rett (UIO)

Institutt for privatrett (UIO)

Institutt for samfunnsforskning

Junit

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen 

Justis- og beredskapsdepartementet  

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Maskinentreprenørenes Forbund

NITO

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk Elektrotekniske Komite

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund 

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening 

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke 

Norsk Regnesentral

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Meierifolk Landsforening

Norskog

NTNU 

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune  

Pensjonistforbundet

Petroleumstilsynet  

Private Barnehagers Landsforbund

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksmekleren

Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 

Samfunns- og næringslivsforskning

Senter for seniorpolitikk

SINTEF byggforsk

SINTEF Teknologi og samfunn

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 

Statens seniorråd

Statistisk Sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Transportøkonomisk institutt

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Virke  

Virke Produsentforening

YS

Til toppen