Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i statsborgerloven mv. om domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap. Høringsnotatet inneholder forslag om at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal avgjøres av domstolene, forslag om fri rettshjelp i saker om tilbakekall av statsborgerskap, og forslag om at barn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.12.2018

Vår ref.: 18/5654

Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap).

Departementet foreslår lovendringer for å følge opp Stortingets vedtak etter behandlingen av representantforslaget om at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolen. I høringsnotatet beskrives også et alternativ hvor det fortsatt skal være forvaltningen som fatter vedtak.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på begge de to ovennevnte alternativene.

Departementet foreslår endringer i statsborgerloven om at det gis rett til fri sakførsel og fritak for rettsgebyr uten behovsprøving i saker om tilbakekall av statsborgerskap.

Departementet foreslår videre endringer i statsborgerloven § 26 som presiserer at barn og barnebarn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.

Det foreslås også å lovfeste at norsk statsborgerskap ikke skal tilbakekalles dersom det i betraktning av forholdets alvor og statsborgerens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig inngrep overfor vedkommende selv eller de nærmeste familiemedlemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Vedlagt høringsnotatet er også rapport fra Vista Analyse av 30. januar 2018 om økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget om domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2616808.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er mandag 17. desember 2018.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen


Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør                                                        Cecilie Røer
                                                                                        rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Domstolene (alle landets domstoler)
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)
Riksrevisjonen
Sametinget
Statsadvokatembetene
Adopsjonsforum
Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderpartiet
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Caritas Norge
Civita – Den liberale tankesmien
Datatilsynet
Den norske dommerforening
Den norske Helsingforskomite
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Domstolsadministrasjonen
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets høgskole
Fremskrittspartiet
Frivillighet Norge
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Human Rights Service (HRS)
Høyre
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
InorAdopt
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Kompetanse Norge
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
Kriminalomsorgens yrkesforbund
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristelig folkeparti
Kristent interkulturelt arbeid
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
integrering og mangfold LIM – Likestilling
Miljøpartiet De grønne
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
velferd og aldring (NOVA) Norsk institutt for forskning om oppvekst
Norsk legeforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk psykiatrisk forening
Norsk psykologforening
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norut Alta
NTNU Samfunnsforskning
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politiets utlendingsenhet (PU)
Politihøgskolen
PRIO
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rødt
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for flerkulturell ungdom
Senter for fredsstudier
Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
Senterpartiet
Sivilombudsmannen
Sosialistisk Venstreparti
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Tankesmien Agenda
Telemarksforskning
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Venstre
Verdens barn
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen