Høring - endring i skattereglene for boligselskap

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring i skatteloven § 7-3, som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2021

Vår ref.: 21/2545

Endring i skattereglene for boligselskap

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring i skatteloven § 7-3, som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

Leie til eie er en vanlig betegnelse på en ordning med en tidsbegrenset leiekontrakt for en leilighet, som kombineres med en rett for leietaker til å kjøpe leiligheten på et senere tidspunkt. For førstegangskjøpere kan avtaler om leie til eie av borettslagsleiligheter være en enklere vei inn i boligmarkedet. Gjeldende skatteregler for boligselskaper begrenser imidlertid hvor stor andel av selskapets boligmasse som kan leies ut til eksterne (herunder leie til eie).

Departementet foreslår at reglene for deltakerfastsetting av boligselskap endres, ved at utleie av boenhet innenfor et leie til eie-konsept på nærmere vilkår kan likestilles med fremleie fra personlige andelseiere. Det innebærer at boenheter som eies av utbygger og inngår i leie til eie-kontrakter, ikke regnes som eksterne leieforhold i relasjon til utleiegrensen på 85/15 pst. i skatteloven § 7-3 tredje ledd. Forslaget gjelder bare utleie gjennom leie til eie-kontrakter, der utbygger eller selskaper som tilhører samme konsern som utbyggerselskapet, står for utleien. Det forslås en begrensning i tid på 5 år for utleie av den enkelte boenhet i samsvar med det som er vanlig for leie til eie i markedet. Videre foreslår departementet at leie til eie-andelen av leieinntektene ikke kan overstige 30 pst. av boligselskapets totale leieinntekter.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

Høringsfristen er 20. august 2021.

Høringssvar gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringssvar. Høringsuttalelser er som et klart utgangspunkt offentlige etter offentleglova, og blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Martin Børresen
e.f. avdelingsdirektør

Kåre Aasen Tveit
lovrådgiver

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Norsk Eiendom
 • Huseiernes Landsforbund
 • Norges Huseierforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Revisorforening
 • Finanstilsynet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Regelrådet
 • Regnskap Norge
 • Skattebetalerforeningen
 • Skattedirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
 • Handelshøyskolen BI
 • Norges Handelshøyskole
 • Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø
 • Det juridiske fakultet
 • OBOS BBL
 • Fredensborg Bolig
 • Leieboerforeningen
 • TOBB
 • Bate Boligbyggelag
 • A. Utvik AS
 • Asker og Bærum Boligbyggelag
 • Boligbyggelaget USBL
 • Bergen og Omeng Boligbyggelag