Endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i konkursloven, dekningsloven og panteloven. Hovedformålet med forslaget er å innføre regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), som siden 11. mai 2021 har trådt i stedet for reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.04.2023

Vår ref.: 23/251

Høring - endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i konkursloven, dekningsloven og panteloven. Hovedformålet med forslaget er å innføre regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den midlertidige loven om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), som siden 11. mai 2021 har trådt i stedet for reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet avga førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Institutt for Finans ved Norges Handelshøyskole 15. februar 2021 en samfunnsøkonomisk analyse av etablering av nye regler for rekonstruksjon i konkursloven. Den samfunnsøkonomiske analysen er vedlagt høringsnotatet.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. april 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 


Med hilsen

Tone Ofstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kirsten Lange
fung. lovrådgiver

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet(SIFO)

Konkursrådet

NAV Innkreving (NAVI)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statsadvokatene

ØKOKRIM

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Advokatforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Econa

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Gjeldsoffer-Alliansen GOA

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kreditorforeningene

Landsorganisasjonen i Norge

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Virke Inkasso

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet