Høringer

Høring - Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Finansdepartementet sender på høring - Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.10.2021

Vår ref.: 17/4967

EU har vedtatt «Capital Markets Recovery Package» som inkluderer forordning (EU) 2021/557 og forordning (EU) 2021/558. Forordningene endrer verdipapiriseringsforordningen og kapitalkravsforordningen. Endringen i verdipapiriseringsforordningen inneholder et nytt rammeverk for såkalt enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (STS-verdipapirisering) for syntetiske verdipapiriseringer. Det vil si transaksjoner der långiveren kan overføre kredittrisiko til investorer uten å overdra de underliggende lånene til et spesialforetak. Endringsforordningen inneholder også regler som skal gjøre det enklere å verdipapirisere misligholdte lån. Formålet er bl.a. å frigjøre utlånskapasitet i banksektoren under gjeninnhentingen etter Covid-19-krisen. Videre er det gjort endringer i hvor et spesialforetak kan være etablert. Forordningene er EØS-relevante, og forventes tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet behovet for og konsekvensene av endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til de ovennevnte forordningene.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat innen 29. oktober 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer