Høring – fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskriftsregler om bruk av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.11.2021

Vår ref.: 19/5172

Prop. 223 L (2020-2021) Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter) ble lagt frem 18. juni 2021. I proposisjonen ble det bl.a. foreslått en lovhjemmel for i forskrift å åpne for mer fleksibel bruk av avkastnings­overskudd for garanterte pensjonsprodukter, jf. forslaget til endring i forsikrings­virksomhets­loven § 3-19 annet ledd:

«Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om adgang til å bruke en annen prosentsats for grupper av kontrakter.»

I proposisjonen skrev Finansdepartementet bl.a. at:

«… det er avgjørende at den økte fleksibiliteten praktiseres på en måte som faktisk er til kundenes fordel. For å sikre at en økt fleksibilitet for leverandørene ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og selskap, og for å sikre at leverandørene og kundene har sammenfallende interesser, tar departementet derfor sikte på å fastsette nærmere forskriftsregler som kan hindre denne type interessekonflikter. Departementet vil be Finanstilsynet om utkast til slike regler.»

Lovforslaget er til behandling i Stortinget.

Finanstilsynet fikk på denne bakgrunn oppdrag fra Finansdepartementet om å utforme et høringsnotat og utkast til forskriftsregler om adgang til mer fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter.

Finanstilsynet har i sitt høringsnotat av 22. september 2021 som et grunnvilkår foreslått at pensjons­leverandørens bruk av en adgang til å differensiere prosentsatsen for årlig avsetning til tilleggsavsetninger, må være begrunnet i kontraktenes behov for oppbygging av tilleggsavsetninger. Finanstilsynet har videre foreslått at det forskrifts­fastsettes at pensjonsleverandøren ved slik differensiering skal ta hensyn til nivået på kontraktenes beregningsrente, kontraktenes eksisterende tilleggsavsetninger og nivået på andre buffere knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen, kontraktenes gjenstående løpetid og andre relevante forhold. Tilleggsavsetningene skal etter forslaget innrettes på en måte som ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og pensjonsleverandøren. Finanstilsynet har også foreslått krav om at pensjonsleverandøren skal ha retningslinjer for fastsettelsen av tilleggsavsetninger for å ivareta tilsynsmyndighetenes og kundenes behov for innsyn og grunnlag for å kunne etterprøve pensjonsleverandørenes vurderinger. Finanstilsynet har ikke foreslått å fastsette mer presise regler enn de mer skjønnsmessige reglene som det er redegjort for ovenfor, og således heller ikke foreslått å fastsette konkrete, tallfestede differensieringskrav i forskrift. Finanstilsynet peker bl.a. på at slike krav ikke ville ivaretatt hensynet til nødvendig fleksibilitet i regelverket, vanskelig ville passet i alle situasjoner og kunne gitt lav grad av forutsigbarhet for pensjonsleverandørene og kundene.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets utkast innen 22. november 2021. Formålet med slike regler vil være å sikre at den økte fleksibiliteten kommer kundene til gode, og unngå interessekonflikter mellom ulike kundegrupper og mellom kunder og pensjons­leverandør. Vi ber særskilt om høringsinstansenes syn på om Finanstilsynets utkast i tilstrekkelig grad ivaretar formålet med slike regler, eller om det er behov for mer presise eller konkrete krav til hvordan fleksibiliteten til pensjonsleverandørene kan utøves.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Vi viser for øvrig til at departementet også har hatt på høring andre forskriftsendringer som berører garanterte pensjonsprodukter, bl.a. et forslag om raskere utbetaling av tilleggsavsetninger til den enkelte pensjonist. Departementet skrev i den nevnte lovproposisjonen bl.a. at:

«Høringsinstansene støtter jevnt over intensjonen i dette forslaget, men noen høringsinstanser ønsker at tilleggsavsetningene skal utbetales enda raskere enn det som følger av Finanstilsynets utkast. Departementet tar sikte på å følge opp høringsforslaget med regler som gir noe raskere utbetaling.»

Departementet vil som nevnt her følge opp dette som en egen sak.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marius Østli
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM