Mer fleksibel bruk av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer som gir mulighet for økt fleksibilitet i bruken av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.

Garanterte pensjonsprodukter er avtaler der pensjonsleverandøren er forpliktet til å gi en gitt, årlig pensjonsytelse. For slike produkter, som omfatter bl.a. private ytelsesordninger, fripoliser og kommunale pensjonsordninger, skal avkastning ut over en avkastningsgaranti tildeles kundene i form av overskudd eller settes av til avkastningsbuffer. Ved kundetildeling av overskudd kan midlene brukes til å øke ytelsene eller finansiere fremtidige premier. Avkastningsbuffere kan brukes når kapitalavkastningen er lavere enn garantien i fremtiden. Etter forsikringsvirksomhetsloven skal avsetning til buffere i utgangspunktet være basert på en gitt prosentandel av pensjonsmidlene for den enkelte kontrakt.

De nye forskriftsreglene gir leverandørene en mulighet til i større grad å tilpasse avsetningene til den enkelte kontrakts behov. I vurderingen skal leverandørene ta hensyn til nivået på kontraktenes beregningsrente (avkastningsgaranti), eksisterende buffere, gjenstående løpetid og andre relevante forhold. Tilleggsavsetningene og avsetningene til bufferfond skal innrettes på en måte som ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og foretaket. Leverandøren skal ha retningslinjer for fastsettelsen av tilleggsavsetninger og avsetninger til bufferfond. Finanstilsynet vil gjennom sin ordinære tilsynsvirksomhet kunne gripe inn mot urimelig forskjellsbehandling e.l.

Endringene får virkning for disponering av avkastningsoverskudd fra 2022.

Les mer: