Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 11. februar 2022 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet §§ 3-19 annet ledd og 4-10 a annet ledd.

I

I forskriften gjøres følgende endringer:

§ 5-6 skal lyde:
§ 5-6. Fastsettelse av tilleggsavsetninger og bufferfond
            Foretaket kan ved fastsettelsen av årets tilleggsavsetninger i prosent av premiereserve knyttet til den enkelte kontrakt i kollektivporteføljen etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd eller avsetning til bufferfond etter § 4-10 a annet ledd, benytte en annen prosentsats for grupper av kontrakter eller avstå fra å benytte overskudd på avkastningsresultatet til tilleggsavsetninger eller avsetninger til bufferfond, begrunnet i kontraktenes behov for tilleggsavsetninger eller bufferfond. I vurderingen skal det tas hensyn til nivået på kontraktenes beregningsrente, kontraktenes eksisterende tilleggsavsetninger eller bufferfond og nivået på eventuelle andre buffere knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen, kontraktenes gjenstående løpetid og andre relevante forhold. Tilleggsavsetningene og avsetningene til bufferfond skal innrettes på en måte som ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og foretaket. Foretaket skal ha retningslinjer for fastsettelsen av tilleggsavsetninger og avsetninger til bufferfond.

II

Forskriften trer i kraft straks, med virkning for regnskapsår som begynner den 1. januar 2022 eller senere.