Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 11. februar 2022 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet §§ 3-19 annet ledd og 4-10 a annet ledd.

Se forskriften på lovdata.no