Høring Forlengelse av midlertidige unntak for fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å forlenge midlertidige unntak fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse under fag- og svenneprøver og midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse. De midlertidige bestemmelsene tar sikte på å redusere negative konsekvenser av covid-19 for de som er inne i yrkesfaglige løp i videregående opplæring. Forslaget er sendt på en kort, begrenset høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.03.2021

Vår ref.: 21/262

Høring om forslag til midlertidige unntak fra kravet til prøvenemndas tilstedeværelse under fag- og svenneprøver og midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om tre midlertidige bestemmelser som tar sikte på å redusere negative konsekvenser av covid-19 for de som er inne i yrkesfaglige løp i videregående opplæring.

Høringen inneholder forslag om å gjeninnføre unntaket fra kravet til prøvenemndas tilstedeværelse, som gjaldt fram til 31. desember 2020. Departementet foreslår også utvidelser av retten til påbygg.

I Prop. 8 L (2020–2021) ble det foreslått en forskriftshjemmel slik at departementet ved behov kan fastsette unntaksordninger for påbygging til generell studiekompetanse tilsvarende de som gjaldt for skoleåret 2020–2021. Høringen inneholder forslag om å utvide retten til påbygg på følgende to måter:

  • Utvide ungdomsretten og gi rett til Vg3 påbygg før læretid
  • Rett til betinget inntak til Vg4 påbygg for de som ikke oppfyller vilkåret om fullført fag- og yrkesopplæring pga. forsinket fag- eller svenneprøve

Departementet foreslår ingen endringer i de midlertidige unntakene sammenlignet med hva som gjaldt for skoleåret 2019–2020 og inntaket til påbygg inneværende skoleår.

Departementet foreslår at det tas inn i opplæringsloven at de som benyttet muligheten til å ta påbygg før læretid skoleårene 2020–2021 og 2021–2022, ikke anses for å ha brukt av retten til opplæring det aktuelle skoleåret. Bakgrunnen for endringen er at reglene vil ha virkning for videre opptak, også etter at den midlertidige forskriften er opphevet (1. juli 2021).

Ettersom planleggingen av vårens fag- og svenneprøver har startet og inntaket til neste skoleår er nært forestående, er det kun lagt opp til en begrenset høring med ekstraordinær kort frist. Kunnskapsdepartementet ber om å få skriftlige innspill innen 3. mars 2021.

Vi ber om at innspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2835895.

 

 

 

Med hilsen


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                             Maria Elisabeth Grønli
                                                                            seniorrådgiver

  • Barne- og familiedepartementet
  • Finansdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Fylkeskommunene
  • Elevorganisasjonen
  • KS
  • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring