Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021 på høring. Forslaget til forskrift viderefører vilkårene i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. I tillegg til en rekke regeltekniske endringer og realitetsendringer, foreslår departementet moderniserte vilkår for å få lån og stipend. Departementet foreslår også enklere struktur og enklere språk som skal føre til at reglene blir enklere å orientere seg i for elever og studenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2020

Vår ref.: 19/5677

Høring – Forslag til forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om utdanningsstøtte på høring.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. Målet med budsjettfremlegget er å få til økt fleksibilitet i utdanningsstøtteordningene, bedre samsvar mellom utgifter til individuelt utstyr og utstyrsstipendet, foreldrestipend i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet og forenklinger av regelverket. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i dette høringsnotatet er innarbeidet og redegjort for i budsjettforslaget.

Forslaget til forskrift viderefører vilkårene i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, som er publisert på Lovdata, sehttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-254, men med forslag til følgende realitetsendringer

 • avvikle minimumskrav om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent studiebelastning
 • endre beregningsmåten for lån og stipend ved deltidsutdanning
 • heve aldersgrensen for når lån kan bli redusert fra 45 til 50 år og for når lån må være betalt tilbake fra 65 til 70 år
 • innføre mulighet for tilleggslån for søkere som er 30 år eller eldre og for søkere med forsørgeransvar for barn under 16 år og selv er over 18 år
 • utvide antall satser for utstyrsstipend og øke stipendet for de dyrere yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • innføre rett til foreldrestipend for søkere som er i overgangsfasen mellom avsluttet utdanning og yrkesaktivitet
 • avvikle krav om at søkeren må oppfylle særskilte opptakskrav i Norge for utdanninger i utlandet
 • avvikle tap av rett til lån og stipend ved fravær og studiepermisjon
 • avvikle motregning som hovedregel ved uberettiget lån og stipen

De foreslåtte realitetsendringene avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget.

Departementet foreslår også moderniserte vilkår for å få lån og stipend. Enklere struktur og enklere språk skal føre til at reglene blir enklere å orientere seg i for elever og studenter. Forskriften som foreslås her har derfor omfattende regeltekniske endringer sammenliknet med gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, og er en ny forskrift.

Vi ber høringsinstansene særskilt vurdere om forslaget til ny forskrift er enklere å orientere seg i enn gjeldende forskrift, og om forslag til endringer i begreper bidrar til bedre forståelse.

Høringsfristen settes til 25. februar 2020. Ny forskrift skal tre i kraft 15. april 2020, og satser og beløpsgrenser skal gjelde for studieåret 2020-2021, som er perioden 16. august 2020 til 15. august 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2678201. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet ([email protected]). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 


Med hilsen

Karin Bjørkelig Hjermundrud
avdelingsdirektør                                                                 Simen Steive
                                                                                                 seniorrådgiver                                                                                                 

 • Elevorganisasjonen
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Bårdar Akademiet AS
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen Innlandet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Menighetsbibelskolen
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hordaland helsefagskole
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania 
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen
 • Norges Dansehøyskole
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Nord studentsamskipnad
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Akademikerforbundet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Naturviterne
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • STAFO
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Datatilsynet
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Sametinget
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Riksrevisjonen
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • Kompetanse Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Utdanningsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Abelia
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget Vest
 • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget i Agder
 • Studentparlamentet ved Oslomet – storbyuniversitetet
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Studenttinget NTNU
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland

Til toppen