Høring - Forskriftsbestemmelser til ny metode for verdsettelse av utleid næringseiendom

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 31. mars 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 andre og tredje ledd, § 4-12 fjerde ledd og lov 12. desember 2008 nr. 99 romertall XII sjette ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2009

Vår ref.: 08/4687 SL MP/KR

Høring - Forskriftsbestemmelser til ny metode for verdsettelse av utleid næringseiendom

 

Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 har Stortinget vedtatt en ny verdsettelsesmetode for utleid næringseiendom. Den nye verdsettelsesmetoden får generell virkning for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom fra og med inntektsåret 2009. Utleid næringseiendom som eies av ikke-børsnotert aksjeselskap skal verdsettes etter den nye metoden fra og med inntektsåret 2008, med skattemessig effekt for formuesskattepliktig aksjeeier fra og med inntektsåret 2009.

I Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 3 ble det varslet at departementet skulle sende på høring forslag til forskriftsregulering av den nye verdsettelsesmetoden mv.

Av hensyn til selvangivelsesfristen for ikke-børsnoterte aksjeselskap for inntektsåret 2008, er det nødvendig med en høringsfrist på 4 uker. Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen 16. mars 2009, men vil så langt det er mulig hensynta høringsmerknader som kommer inn etter fristen.

 
Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.

Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                 Marius Pilgaard
                                                                 seniorrådgiver

Vedlegg: adresseliste og høringsnotat

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO

Til toppen