Høring - Forskriftsbestemmelser til ny metode for verdsettelse av utleid næringseiendom

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 31. mars 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 andre og tredje ledd, § 4-12 fjerde ledd og lov 12. desember 2008 nr. 99 romertall XII sjette ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2009