Høring - forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Fastsatt 27.10.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601944-/NMO

08.09.06

Høring - forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet skal revidere forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Revisjonen vil skje i to faser, med en høring nå av tekniske endringer knyttet til konsultasjonene mellom Norge og EU våren 2006 om endringer i osteavtalen, samt noen endringer knyttet til fordelings-/auksjons-tidspunkt for enkelte av kvotene. Dernest vil hele forskriften bli gjennomgått i sin helhet, mye for å oppdatere den i forhold til annet tilliggende regelverk. Forskriften vil deretter sendes på høring mot slutten av året med sikte på iverksettelse av endringer 1. april 2007.

Endringer i fordelingen av ostekvoten
Som en følge av konsultasjonene mellom Norge og EU om endringer i osteavtalen foreslås det endringer i fordelingen av denne kvoten. Bakgrunnen for konsultasjonene var presiseringen i 2004 av retningslinjene for klassifisering av oster i lake (fetaost). EUs tollfrie kvote er etter konsultasjonene økt med 12,5 % på årsbasis, det vil si 500 tonn. For Norge vil ikke lenger dagens ostekvote inn til EU på 4000 tonn deles opp i underkvoter, noe som gir større fleksibilitet i bruk av kvoten.

Det legges opp til å fordele kvoteøkningen på dagens kvoteinnehavere etter eksisterende fordelingsnøkkel. Det innebærer en økning på 12,5 % for de enkelte underkvotene. Dette er innarbeidet i forslag for §§ 35 -37.

I § 35 foreslår departementet å ta ut bestemmelsene om å tildele én halvdel per 1. januar og én per 1. juli. Denne delingen har vært begrunnet i å skulle sikre at kvoteeierne ikke ble tomme for kvote rett før jul. Siden det nå importeres så store mengder utenom kvotene anses det mindre hensiktsmessig å ha denne oppdelingen. Denne endringen vil medføre at antall rapporteringsskjemaer for de historiske aktørene blir halvert, siden de skal rapportere per tillatelse. Det vil også være en fordel at de kan starte rapporteringen tidligere (når kvotene er oppbrukt).

Gjeldende forskrifts § 38 foreslås opphevet, ettersom EFTA kvoten heretter foreslås fordelt ved auksjon. Kapitteloverskriften til kapittel V foreslås endret av samme grunn. I § 50 foreslås det regler for ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for de nye 500 tonn av ostekvoten som ble fremforhandlet i 2006.

Gjeldende forskrifts § 50 foreslås videre endret slik at overgangsbestemmelsene som gjaldt ved ikrafttredelsen i 2003 fjernes. Departementet foreslår dessuten at EFTA-kvoten på 60 tonn heretter skal fordeles ved auksjon. Vi legger til grunn at dette ikke vil få annet enn praktiske konsekvenser idet SLF vil få et mer ensrettet fordelingssystem for kvotene for landbruksvarer. I forslag til nytt vedlegg I til forskriften er det derfor gjort endringer for EFTA kvoten for ost, slik at fordelingsmetode er endret fra Historisk til Auksjon (A2), samt at noter som gjaldt overgangsbestemmelsene fra 2003 er fjernet.

Endringer i tidspunkt for gjennomføring av auksjoner
Forskriftens § 13 første ledd foreslås endret slik at tidspunkt for gjennomføring av auksjon på kvotene for reinsdyrkjøtt endres fra primo september til oktober. Departementet legger til grunn at det ikke er hensiktsmessig å avholde auksjoner i september siden importbehovet da vil være usikkert. Endringene er i tråd med innspill fra bransjen. I § 13 andre ledd foreslår vi videre at tidspunkt for gjennomføringen av "den store auksjonsuken" endres. SLF har de siste årene gjennomført auksjoner siste uke i oktober, noe brukerne har vært fornøyde med. I praksis har det likevel vist seg å være hensiktsmessig å åpne for avholdelse av noen auksjoner primo november. Auksjonsbeløpets forfallsdato blir på denne måten forskjøvet i tid, slik at budgiverne ikke må binde opp kapitalen så lenge. Dessuten møtes mange budgivere på internasjonale messer i slutten av oktober, og SLF ønsker å unngå at dette skal sammenfalle med auksjonsdatoene. Det legges derfor opp til større fleksibilitet i forhold til når auksjonene avholdes.

Fordeling av tollkvoter til mindre virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål
Tollkvotene til slike virksomheter fordeles for tre år av gangen, sist gang i 2003. Det innebærer at det skal gjennomføres en ny fordeling denne høsten for en ny treårsperiode. Departementet ønsker å vurdere denne ordningen nærmere, blant annet med sikte på å få på plass et rapporteringssystem som kan sikre bedre utnyttelse av kvotene. På denne bakgrunn vil det kun bli tildelt kvote for ett år ved denne høstens fordeling. Dernest vil det bli foretatt ny tildeling høsten 2007 etter at nytt regelverk er på plass, og da for en periode på to år. Det legges til grunn at virksomhetene som får tildelt kvoterettighet ved høstens tildeling vil få videreført sine rettigheter fra og med neste høst også, men da med nye begrensninger knyttet til rapportering. Departementet vil videre vurdere om det er behov for å justere minstekvantum for elgkvoten. Disse endringene vil bli nærmere utredet og redegjort for i forbindelse med neste fase av revisjonsprosessen.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene
Departementet anser at dette for en stor må anses å være tekniske endringer som ikke vil medføre store administrative eller økonomiske konsekvenser verken for forvaltningen eller for aktørene. Det legges derimot til grunn at endringene vil medføre forenkling for aktørene.

Frist for uttalelse i saken settes til 20. oktober.

Partene kan benytte både vanlig brev og e-post ved innsending av høringsuttalelse.

Med hilsen

Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

Nina Mosseby
rådgiver

Alle uttalelsene legges ut i PDF-format

Høringsuttalelser:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Uttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Uttalelse

COOP NKL BA

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(for vedlegg, se Konkurransetilsynets brev)

Uttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kjøttbransjens Landsforbund

Uttalelse

Konkurransetilsynet (kopi av brev til FAD)

Uttalelse

Lidl Norge

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Importost Forening

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Kjøtt Totalmarked

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

TINE BA

Uttalelse

Til toppen