Forskrift om endring av forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. oktober 2006 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, samt kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600

I

I forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

Kapittel III. Fordeling av tollkvoter ved auksjon

§ 13 Tidspunkt for auksjoner skal lyde:

Kvoten for reinsdyr/-kjøtt merket «A1» fastsettes i henhold til forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 § 23. Auksjoner gjennomføres i oktober og januar hvert år. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles i oktober.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A2» gjennomføres senest i november året før det året kvoten skal fordeles for.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A3» gjennomføres i januar hvert år det året kvotene skal fordeles for.

Kvotene for matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr merket «A4» fastsettes i henhold til forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 § 22. Kvoten for oljefrø fordeles en gang per år, ultimo november. Med oljefrø menes rapsfrø, også knuste, for anvendelse til dyrefôr. Kvotene for matkorn og andre råvarer til kraftfôr fordeles medio august, ultimo november og primo mai. Medio august fordeles 25 - 55 prosent av det prognostiserte importbehovet. Ultimo november fordeles 25 - 55 prosent av importbehovet, justert i forhold til nye prognoser og tildelt kvote i august. Fordelingen i august og november kan ikke til sammen overstige 80 prosent av prognostisert importbehov i november.

Ekstra kvoter som fastsettes i henhold til forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 § 22, kan fordeles utenom de ordinære tildelingstidspunkter. Kvoteandeler for matkorn og andre råvarer til kraftfôr som tildeles i august gjøres gjeldende fra 1. september til 31. august. Ved øvrige tildelinger er kvoteandelene for matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr gyldige fra auksjonstidspunktet til 31. august.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A5» gjennomføres senest i november året før det første av de to år kvotene skal fordeles for.

Dersom hele eller deler av kvoten ikke fordeles, kan Statens landbruksforvaltning, dersom markedsmessige hensyn tilsier det, fordele restkvantum ved å avholde tilleggsauksjon på et senere tidspunkt enn det som er nevnt ovenfor.

Kapittel V. Fordeling av tollkvoter for ost fra EF

§ 35 Fordeling på grunnlag av historisk import skal lyde:

3 430 tonn fordeles til kvotesøkere som

  1. hadde andeler i ostekvoten fra EF som var større enn 10 tonn den 20. juni 2003
  2. er importører som i gjennomsnitt i 2001 - 2002 importerte mer enn 10 tonn ost med ordinær toll i henhold til den norske tolltariffen, eller
  3. er foretak som produserer ost i Norge

Kvotesøkere som omfattes av første ledd nr. 1, 2 og 3 får videreført kvoteandel tilsvarende grunnkvote pr 1. januar 2006. Med grunnkvote menes andel av ostekvote tildelt for kvoteåret ved årets begynnelse.

Det skjer én fordeling pr. kvoteår. Dersom kvotesøker har søkt om mindre kvoteandel enn det som kan fastsettes etter annet til fjerde ledd, skal restkvantum fordeles i henhold til § 37.

§ 36 Ost til bearbeiding i industrien skal lyde:

340 tonn fordeles til kvotesøkere som ut fra historiske kriterier har hatt andeler i denne ostekvoten 20. juni 2003, samt til virksomheter som produserer bearbeidede landbruksvarer.

Kvotesøkere som ut fra historiske kriterier har andeler i denne ostekvoten, skal få videreført kvoteandel tilsvarende grunnkvote for industriost pr 1. januar 2006. Resterende kvantum fordeles i henhold til § 8 og § 9.

Kvoteandelene skal benyttes til import av mozzarellaost og ostepulver til produksjon av bearbeidede landbruksvarer. Med bearbeidede landbruksvarer menes i denne paragraf varer som er omfattet av EØS-avtalens protokoll 3 tabell 1 vedlegg 3.

§ 37 Fri kvote skal lyde:

730 tonn av kvoten fordeles i henhold til § 8, § 9 og denne paragrafen. Det fordeles minimum 2 tonn og maksimum 50 tonn pr. tildeling.

Andel av frikvoten kan ikke tildeles

  1. virksomhet som oppfyller vilkårene i § 35 første ledd
  2. selskap som inngår i samme konsern som annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a
  3. virksomhet som er tilknyttet annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a gjennom avtale eller eierforhold der forholdet medfører at en av virksomhetene har betydelig innflytelse over den andre, eller
  4. virksomhet som eies av tredjeperson som også eier annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a, og tredjepersonens eierandel i hver av virksomhetene innebærer betydelig innflytelse

Betydelig innflytelse etter tredje ledd skal normalt anses å foreligge når noen eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i en virksomhet.

Kvotesøker som nevnt i § 35 første ledd kan likevel søke om å bli tildelt andel i frikvoten dersom

  1. det dokumenteres at den totale kvoteandel gitt i henhold til § 35 er benyttet fullt ut og det er frikvote igjen til fordeling, eller
  1. søker har fått tildelt en kvoteandel på mindre enn 50 tonn. Kvotesøker kan da søke om å få tildelt andel av frikvoten slik at samlet kvoteandel utgjør 50 tonn

Kvotesøker må være godkjent for næringsmiddelvirksomhet av Mattilsynet. Kopi av gyldig godkjennelsesdokument vedlegges søknad om kvoteandel.

§ 38 EFTA-kvoten

Denne paragrafen skal oppheves.

Kapittel VI. Generelle bestemmelser

§ 50 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser skal lyde

Ostekvote fremforhandlet med EFTA, kapittel III, fordeles ved auksjon fra og med kvoteåret 2007. Auksjon vil bli gjennomført senest i november 2006.

Ostekvote fremforhandlet med EU, kapitel V, økes med 500 tonn per år med virkning fra 1. juli 2006 og med ikrafttreden 1. november 2006. 250 tonn fordeles til de som innehar kvoteandeler for året 2006.

II

Endringene trer i kraft 1. november2006.

Se forskriften på lovdata.no