Høring - Revisjon av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2007

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet iverksatte høsten 2006 enkelte endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I høringen til disse endringene ble det opplyst at forskriften skulle revideres ytterligere. Tidsplanen for denne større gjennomgangen er forskjøvet. 

Det er imidlertid nødvendig å gjennomføre enkelte endringer nå. Forslagene i vedlagte utkast til forskrift er for en stor del av teknisk karakter.

Vår ref.: 200601944-/NMO

Høring - endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet iverksatte høsten 2006 enkelte endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I høringen til disse endringene ble det opplyst at forskriften skulle revideres ytterligere. Tidsplanen for denne større gjennomgangen er forskjøvet. 

Det er imidlertid nødvendig å gjennomføre enkelte endringer nå. Forslagene i vedlagte utkast til forskrift er for en stor del av teknisk karakter.

Gjennomgang av endringsforslagene:

Til § 2 Definisjoner:
Henvisningen til § 42 i § 2, punkt 3 foreslås tatt ut ettersom det foreslås å endre § 42 slik at omsetning av andeler av ostekvoten ikke lenger blir tillatt.

Til § 4 Generelle vilkår for tildeling av kvote:
Departementet foreslår å endre bestemmelsene i første og annet ledd fordi SLF fra høsten 2007 vil gå over til en nettbasert søknadsrutine. Fysisk fremleggelse av attester vil etter dette ikke lenger være avgjørende, men attestene må kunne kreves fremlagt ved kontroll. Det legges til grunn at dette i seg selv vil medføre en forenkling både for næringen og for forvaltningen.

I fjerde ledd foreslås det å omformulere bestemmelsen for å tydeliggjøre kvotesøkers plikt til å søke om kvoteandel. Dette anses å tydeliggjøre kvotesøkers forpliktelser uten å endre realiteten i  regelen. 

I femte ledd foreslås det å stryke annet punktum (”Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, må kvoteandel være tildelt før innførsel finner sted og fullstendig utfylt tolldeklarasjon er mottatt av tollmyndighetene”). Denne bestemmelsen er etter departementets syn overflødig og foreslås derfor fjernet.

Til § 13 Tidspunkt for auksjoner og endringer knyttet til oljefrø i Vedlegg 1:
Norsk produksjon av oljefrø er nå så vidt lav at det er ønskelig å åpne for import i hele kalenderåret. Departementet foreslår derfor å åpne for auksjon av kvoter for oljefrø i august i tillegg til november.  

Til § 25 Krav til søkere:
Forslaget her anses som en rent teknisk oppretting av referanse til gjeldende forskrift om geografisk virkeområde og bruk av de regional- og distriktspolitiske virkemidlene.  Den vil ikke innebære noe realitetsendring av ordningen med viltkvoter til mindre virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål.

Ved forrige endring av forskriften (høsten 2006) signaliserte departementet at en blant annet vurderer å endre kravene til rapportering for utnyttelse av denne kvoten. Ved forrige tildeling ble derfor kvotene tildelt for ett år, og ikke for tre år som angitt i forskriftens § 27. En mulig endring er imidlertid ennå ikke tilstrekkelig utredet. Tildelingen høsten 2007 vil derfor bli gjort gjeldende for en periode på to år, med de samme rapporteringskrav som foreligger i dag. Virksomhetene som fikk tildelt kvoterettighet ved siste høsts tildeling vil få videreført sine rettigheter fra og med høsten 2007.

Til § 33 Søknad:
Henvisningen til EFTA-kvoten foreslås tatt ut av denne bestemmelsen fordi kvoten nå fordeles ved auksjon, jf § 12.

Til § 34 Bankgaranti:
Departementet foreslår å forenkle denne bestemmelsen språklig. Det legges til grunn at reglene i § 40 om rapportering er klare nok.

Til § 37 Frikvote:
Det foreslås å fjerne femte ledd (kravet om godkjenning fra Mattilsynet) i denne paragrafen. Dette er en overflødig bestemmelse. 

Til § 39 Ostetyper:
Her må henvisning til § 38 om EFTA-kvoten fjernes. Paragrafen ble opphevet ved forrige revisjon av forskriften.

Til § 40 Rapportering:
Denne bestemmelsen foreslås endret slik at det kun blir rapporteringsplikt på de historiske kvoteandelene som er bundet til ostelistens rammer. Denne forpliktelsen følger således av avtalen med EF og kan ikke endres. For øvrige kvoteandeler kan Statens landbruksforvaltning (SLF) selv hente nødvendige opplysninger fra tollmyndighetenes system TVINN. Dette gjøres allerede for andre kvoter som SLF administrerer. Ved en slik endring kan arbeidet knyttet til frigivelse av bankgarantier starte tidligere enn ved dagens praksis. I tillegg kan det hentes inn tall for alle importører uavhengig av om det rapporteres om bruk. Bankgarantiene vil da bli knyttet opp mot at det er foretatt faktisk import registrert i TVINN på tillatelser gitt på kvotene og ikke som i dag mot rapporteringer. Departementet legger til grunn at dette vil føre til en smidigere forvaltning og en klar forenkling for aktørene.

Til § 41 Ubenyttet kvoteandel:
Her foreslås annet ledd strøket fordi § 38 er opphevet og det foreslås videre endring i siste ledd for å ta hensyn til samme. Dette er å regne som ren teknisk opprydding som følge av at EFTA-kvoten nå fordeles ved auksjon.

Til § 42 Omsetningsforbud:
Departementet foreslår å innføre omsetningsforbud for ostekvoteandelene. Systemet med bankgaranti vil bli beholdt og vil fungere som incitament til å utnytte kvoten. Det har over tid utviklet seg annenhåndsmarked for tollkvoteandelene, særlig for den delen av kvoten som tildeles nykommere. Et betydelig antall nykommere selger sine kvoter videre med fortjeneste. Dette er i strid med intensjonen med ordningen og har videre medført mye administrativt merarbeid for myndighetene. Det foreslås på denne bakgrunn å innføre omsetningsforbud.

Til § 43 Kunngjøring:
Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen knyttet til kunngjøring. SLF har siden sommeren 2005 kunngjort søknadsfrister og registreringsfrister knyttet til fordeling av tollkvoter på sitt nettsted. Det vil etter dette også være anledning for interesserte aktører til å få tilsendt informasjon om disse forholdene pr e-post. Forslaget anses som forskriftsfesting av praksis og en forenkling av forvaltningen av tollkvotetildelingen.

Til § 48 Dispensasjon:
Det foreslås med dette å innføre en generell dispensasjonshjemmel i forskriften likt den som allerede finnes i tilsvarende forskrifter om tollnedsettelser for landbruksvarer. Departementet anser dette som en tydeliggjøring av SLFs fullmakter. Det legges til grunn at bestemmelsen skal tolkes restriktivt, jf praksis ellers i forvaltningen av tollvernet for landbruksvarer.

Til § 50 Iverksettelse:
Denne foreslås endret for å reflektere at overgangsperiodene er avsluttet. 

Frist for høringsuttalelser settes til 29. august og kan sendes pr vanlig post eller pr e-post til postmottak@lmd.dep.no/nina.mosseby@lmd.dep.no


Med hilsen


Henrik Einevoll 
avdelingsdirektør
                                                                                                    Nina Mosseby
                                                                                                    rådgiver

Vedlegg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arctic Rein og Vilt AS
Arla Foods
Bjorli Fjellmat AS
COOP NKL BA
Fetevaregrossistenes landsforening
Finansdepartementet
Fiskå Mølle
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Hoff Norske Potetindustrier
Justis- og politidepartementet
Kjøttbransjens Landsforbund
Kjøttindustriens Fellesforening
Konkurransetilsynet
Konservesfabrikkenes Landsforening
Lierne Viltforedling AS
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forening
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Gartnerforbund
Norgesfôr AS
Norkorn
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Kjøttsamvirke BA
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Felleskjøp
Nærings- og handelsdepartementet
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Statens landbruksforvaltning
Stensaas reinsdyrslakteri AS
TINE BA
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unikorn
Utenriksdepartementet
Vilteksperten Midt-Eiendom A/S
Østerdal Viltforedling

Til toppen