Høring - Revisjon av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2007

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet iverksatte høsten 2006 enkelte endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I høringen til disse endringene ble det opplyst at forskriften skulle revideres ytterligere. Tidsplanen for denne større gjennomgangen er forskjøvet. 

Det er imidlertid nødvendig å gjennomføre enkelte endringer nå. Forslagene i vedlagte utkast til forskrift er for en stor del av teknisk karakter.