Høring –  Innleie fra bemanningsforetak - Forslag til forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.11.2022

Vår ref.: 22/3904

Frist for å sende inn høringssvar er 22. november 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar avgis digitalt

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)

avdelingsdirektør

Karoline Kilvik Sæhl

        rådgiver

 • AFF
 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • AOF Norge
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Befalets fellesorganisasjon
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • De samarbeidende organisasjoner
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • IKT- Norge
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mental helse
 • NITO
 • Nord universitet
 • Norce (Norwegian Research Centre AS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk kritikerlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo Economics
 • Oslo kommune
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Sametinget
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Simployer
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Trons og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygderetten
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Uføres landsorganisasjon
 • Ungt entreprenørskap
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • YS