Høringsforslag om enkelte særbestemmelser for innleie fra bemanningsforetak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår som tidligere varslet å gi avgrenset unntak for innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse.

I sommer la Regjeringen fram forslag til innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.. Det er blant annet foreslått at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Den generelle innstrammingen er ment å gjelde alle bransjer. I lovforslaget, som nå ligger til behandling i Stortinget, er det åpnet for å gi avgrensede unntak når det gjelder innleie av helsepersonell og av arbeidstakere med spesialkompetanse.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender nå på høring forslag om enkelte særbestemmelser i forskrift på disse områdene.

I høringsnotatet, foreslås det en adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter. Videre foreslås adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det.

Forslagene sendes på alminnelig høring med seks ukers høringsfrist.