Høring - Forslag til midlertidig forskrift om forsøk med avklaring og arbeidsutprøving på skip

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om å innføre en midlertidig forskrift om forsøk med avklaring og arbeidsutprøving på skip som er ute på tokt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2021

Vår ref.: 21/3214

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om å innføre en midlertidig forskrift om forsøk med avklaring og arbeidsutprøving på skip som er ute på tokt. Forslaget innebærer at deler av dette arbeidsmarkedstiltaket gjennomføres som døgntilbud utenfor landets grenser.

Bakgrunnen for at det foreslås en egen forskrift for ordningen er arbeidsmarkedslovens § 2 som slår fast at tiltak skal gjennomføres innenfor landets grenser, men at departementet under visse vilkår kan gi forskrift om at arbeidsmarkedstiltak kan anvendes utenfor landets grenser.

Det er besluttet at høringsfristen settes til to uker. Frist for å sende inn høringssvar er 5. oktober 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Røhme Sivertsen
seniorrådgiver

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Elevorganisasjonen
 • Ferd sosiale entreprenører
 • Finansdepartementet
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Norges Røde Kors
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Rådet for psykisk helse
 • Senter for sosialt entreprenørskap
 • Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
 • Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl
 • Stiftelsen Christian Radich
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • SoCentral
 • Velferdsalliansen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)