Høring Forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring under utbruddet av covid-19. Forslaget innebærer at det skal åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien, dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig. Ellers skal hovedregelen fortsatt være at hjemmeopplæring kan brukes når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltakene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2020

Vår ref.: 20/6079

Høring – Forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring under utbruddet av covid-19.

Høringen inneholder forslag om endringer i § 3 i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Høringen inneholder også forslag til en pedagogisk endring i covid-19-forskriften § 12b.

Hensikten med forslaget er todelt. Forslaget skal for det første klargjøre hovedregelen om at hjemmeopplæring bare skal brukes når det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak.

For det andre forslås det å åpne for noe mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær knyttet til pandemien over tid, og å ramme inn bruken av denne hjemmeopplæringen slik at dette ikke går ut over elevenes behov.

Ettersom departementet opplever at det haster å få plass disse forskriftsendringen, er det satt en ekstraordinært kort frist. Høringsfristen er mandag 7. desember 2020 kl. 14. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2787596

 


Med hilsen


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                               Susanne Sollie
                                                                              seniorrådgiver

 • Abelia
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Norsk Lektorlag
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet