Høring - Innføring av regler om utvidet anvendelse av gammel negativ grunnrenteinntekt i forbindelse med opprusting og utvidelse i eksisterende kraftverk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2008

Vår ref.: 07/3241 SL BK

Høring - Innføring av regler om utvidet anvendelse av gammel negativ grunnrenteinntekt i forbindelse med opprusting og utvidelse i eksisterende kraftverkI samsvar med forslag i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) avsnitt 21.1 ble det ved lovendring 14. desember 2007 nr. 107, og med virkning fra inntektsåret 2007, vedtatt regler som skal sikre nøytralitet i grunnrentebeskatningen bl.a. ved å oppheve forbudet mot fremføring av negativ grunnrenteinntekt mellom skattyters ulike kraftverk. De nye reglene gir adgang til samordning av ny negativ grunnrenteinntekt, dvs. negativ grunnrenteinntekt beregnet fra og med inntektsåret 2007. Disse endringene omfattet ikke negativ grunnrenteinntekt beregnet for inntektsåret 2006 og tidligere år (gammel negativ grunnrenteinntekt). For slik gammel negativ grunnrenteinntekt skulle de tidligere reglene om bl.a. forbudet mot samordning med positiv grunnrenteinntekt i et annet kraftverk skattyter eier fortsatt gjelde.

I Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) ble det imidlertid varslet en oppfølging av spørsmålet om behandlingen av gammel negativ grunnrenteinntekt. I odelstingsproposisjonen avsnitt 21.1.3.4 heter det:

”Forutsetningen om videreføring av gjeldende regler for behandling av gammel akkumulert fremførbar negativ grunnrenteinntekt, innebærer også at (…) de virkninger som kan inntre ved nedlegging av virksomhet i det enkelte kraftverk som nevnt i avsnitt 21.1.2.2, fortsatt vil gjøre seg gjeldende for akkumulerte gamle negative grunnrenteposisjoner. Forslagene her griper ikke inn i lovgrunnlaget for løsning av aktuelle spørsmål, som behandles av skattemyndighetene, om behandling av gammel negativ grunnrenteinntekt ved oppgradering av eksisterende kraftverk, og fremmes uavhengig av hvordan nevnte spørsmål løses.

Endring av grunnlaget for behandling av ovennevnte spørsmål om behandling av gammel negativ grunnrenteinntekt ved oppgradering av eksisterende verk, vil etter departementets oppfatning kreve lov og/eller forskriftsendringer. Departementet vil imidlertid vurdere mulige tiltak og komme tilbake til disse spørsmål på et senere tidspunkt.”

I vedlagte høringsnotat foreslås regler om utvidet anvendelse av gammel negativ grunnrenteinntekt i forbindelse med opprusting og utvidelse i eksisterende kraftverk. Departementet foreslår innført en særskilt unntaksregel fra fremføringsbudet for gammel negativ grunnrenteinntekt i skatteloven § 18-3 fjerde ledd. Forslaget medfører at gammel negativ grunnrenteinntekt i eksisterende verk kan samordnes med fremtidig positiv grunnrenteinntekt i skattyters nye kraftverk som anses etablert som følge av opprusting eller utvidelse (O/U-prosjekter) knyttet til det eksisterende verk den gamle negativ grunnrenteinntekt er beregnet for. Det foreslås at unntaksregelen bare skal gjelde nye kraftverk, dvs. i de tilfellene hvor skattyter første gang har aktivert kostnader med virkning for friinntektsgrunnlaget for det nye verk, jf. skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b annet punktum, for inntektsåret 2008 eller senere år.

Det tas sikte på å fremme lovproposisjonen om saken med forutsatt ikrafttredelse fra og med inntektsåret 2008.

Departementet ber om å få høringsmerknader innen 25. juli 2008. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”. 
 
Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                     Vibeke Parr
                                                     lovrådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: seniorrådgiver Bjørn Kolstad

 

Høringsinstansene

 

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
EBL Energibedriftenes landsforening Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO
Foreninga For Norske Småkraftverk BA Postboks 123 0216 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & CO) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker
v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skatterevisorenes Forening
v/Marit Ringestad
Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2
 6863 LEIKANGER

Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA
v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor             
Drammensveien 264
                0246 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER

 

Til toppen