Høring — NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget

Høringsfrist: 14. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2006

  • Høringsfrist: 14. juni 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 15. mars 2006
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/351 SL HRu

15.03.2006

Høring – NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget

Rederiskatteutvalget ble oppnevnt 17. desember 2004, og avleverte sin utredning til Finansdepartementet 7. mars 2006. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring.

Utvalgets utredning i foreløpig versjon er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider ( http://odin.dep.no/fin/norsk/dok/andre dok/nou/006071-020011/dok-bn.html). Utredningen vil foreligge i ferdig trykket versjon i uke 13, og vil bli ettersendt til hørings­instansene. Den trykte versjonen vil samtidig erstatte den foreløpige versjonen på Finansdepartementets hjemmeside.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 14. juni 2006.

Det bes om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til e‑postadressen postmottak@finans.dep.no.

En liste over høringsinstansene er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Hans Henrik Scheel e.f.
ekspedisjonssjef

Ulf Pedersen
avdelingsdirektør

NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget kan du lese her

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Det norske maskinistforbund

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Postboks 67 Sentrum

6001 ÅLESUND

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 NORDNES

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Maritimt Forum

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 BERGEN

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Havneforbund

Postboks 1022 Sentrum

0104 OSLO

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Kongsgata 52

4005 STAVANGER

Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

Norsk Sjøoffisersforbund

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

Norsk Skipsmeglerforbund

Fridtjof Nansens plass 9

0160 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 ASKER

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Postboks 145 Sentrum

4001 STAVANGER

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 8065

4068 STAVANGER

RBL
Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Postboks 5201 Majorstua

0302 OSLO

Samfunnsøkonomene

Postboks 8872 Youngstorget

0028 OSLO

Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)

Postboks 2550 Solli

0202 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 6772 St Olavsplass

0130 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Høringsuttalelser vil fortløpende bli lagt ut i pdf-format.

Norges Bank
Rederienes Landsforening
Rederienes Landsforening - tillegg
Det norske Veritas
Skattebetalerforeningen
Maritimt Forum, Haugalandet – Sunnhordland
Maritimt Forum, Grimstad/Tønsberg
Maritimt Forum, Ålesund
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Norske Maritime Leverandører
Helse- og omsorgsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Sjømannsorganisasjonene i Norge
Rederienes Landsforening
Haugesund kommune
Norsk Havneforbund
Maritimt Forum, Oslo
Maritimt Forum, Oslo, vedlegg 1
Maritimt Forum, Oslo, vedlegg 2
Hordaland fylkeskommune
Fraktefartøyenes Rederiforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk industri
Maritimt Forum, Bergen
Maritimt Forum, Stavanger
CEFOR
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og familiedepartementet
Bergen kommune
Norsk Skipsmeglerforbund
Bedriftsforbundet
Miljøverndepartementet
Norsk Industri
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vedlegg
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, vedlegg fra Konkurransetilsynet
Norges Rederiforbund
Norges Rederiforbund, vedlegg 1
Norges Rederiforbund, vedlegg 2
Norges Rederiforbund, vedlegg 3
Norges Rederiforbund, vedlegg 4
Norges Rederiforbund, vedlegg 5
Norges Rederiforbund, vedlegg 6
Norges Rederiforbund, vedlegg 7
Norges Rederiforbund, vedlegg 8
Norges Rederiforbund, vedlegg 9
Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund
Haugalandrådet
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Landsorganisasjonen i Norge
Utenriksdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Bømlo kommune
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), vedlegg
Skattedirektoratet
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund