Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2014

Vår ref.: 12/2801

Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utredet behovet for styrket forbrukervern ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter. Med alternative spareprodukter menes i denne sammenheng produkter som fortoner seg likt, eller dekker tilsvarende behov hos forbrukerne, som finansielle instrumenter, og omfatter først og fremst innskuddsbaserte produkter og livsforsikring med investeringsvalg.

Vedlagt følger høringsnotat 30. august 2013 utarbeidet av Finanstilsynet om dokumentasjonsplikt ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter og til verdipapirforetakenes øvrige virksomhet, samt plikt til lydopptak av telefonsamtaler ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter.

Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer». Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 10. januar 2014. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
ØKOKRIM

Til toppen