Høring - Om endringer i forsvarspersonelloven

Tiltak rettet mot veteraner etter internasjonale operasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2008

Vår ref.: 2007/02982-25/FD I 4 JUR/HJA

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag om nye bestemmelser og endringer i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (Forsvarspersonelloven) på høring.  Forslagene er en helt sentral del av departementets arbeid med å styrke rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner.  Høringsnotatet følger vedlagt.  Det er også tilgjengelig på departementets hjemmeside. 

Det bes om at høringsuttalelser sendes til Forsvarsdepartementet innen mandag 8. september 2008.  Høringsuttalelser kan gjerne sendes elektronisk til postmottak@fd.dep.no.

Vi ber om at høringsnotatet ved behov blir sendt til underliggende etater og andre berørte som ikke står på høringslisten. 

Med hilsen

Annette Tjaberg (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrevet i pdf (524 kb.)

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Befalets fellesorganisasjon
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske atlanterhavskomiteen
Den norske Dommerforening
Den norske Lægeforening
Departementene
Direktorat for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktninghjelpen
FN-veteranenes Landsforbund
Folk og Forsvar
Forskerforbundet
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Generaladvokaten
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutt for forsvarsstudier
Juridisk fakultet Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet Universitetet i Tromsø
Kirkens nødhjelp
Kreftregisteret
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret/ Sekretariatet
Landsorganisasjonen i Norge
Leger Uten Grenser
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NITO
Norges Forsvarsforening
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers Forbund
Norsk folkehjelp
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Personellforbundet
Politiets Fellesforbund
Regjeringsadvokaten
Røde Kors
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Spekter
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Stortingets Ombudsmann for Forsvaret
Statens helsetilsyn
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
UNIO
Universitets- og høgskolerådet
Veteranforbundet SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkesskaddes Forbund
Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til toppen