Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Lovforslagene gjelder tidspunkt for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge og mulighet for dispensasjon fra kravene i opplæringsloven i ekstraordinære tilfeller.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.09.2016

Vår ref.: 16/5214

Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om

  • å endre tidspunktet for når retten til grunnskoleopplæring skal oppfylles for barn som kommer til Norge
  •  å gi mulighet til å innvilge dispensasjon fra reglene i opplæringsloven i ekstraordinære situasjoner for skoleeiere som skal tilby opplæring til barn som søker opphold i Norge.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2503777.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Høringsfristen er 12. september 2016. 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

 

Med hilsen                                                                        
 

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Susanne Sollie
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Språkrådet
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Abelia
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Blindeforbundet
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fellesorganisasjonen
Flyktninghjelpen
Forum for friskoler
Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Lærernes Yrkesforbund
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Utdanningsforbundet
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund