Høring om forskriftsendringer – unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester, arbeidstakere i Statens havarikommisjon for transport under utrykning mv. og lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer vedrørende unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester, arbeidstakere i Statens havarikommisjon for transport under utrykning mv. og lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2019

Vår ref.: 19/958

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsendringer vedrørende unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester, arbeidstakere i Statens havarikommisjon for transport under utrykning mv. og lærlinger mellom 17 og 18 år i anleggsfag.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. mai 2019.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Maria Kase
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske kirke
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Elevorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen 
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Presteforeningen
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Samferdselsdepartementet
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens Havarikommisjon for Transport
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • TeoLOgene
 • Unio
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund