Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13

Departementet sender på høring forslag til forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, med frist 24. juni 2019. Norsk lærerutdanning skal svare på skolens behov for kompetanse, og det er et mål å få hevet kompetansen i de praktiske og estetiske fagene i norsk skole. Regjeringen har bestemt at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. I 2018 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg som skulle utvikle forslag til rammeplan for tofaglig master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Utvalget leverte sin innstilling med forslag til rammeplan14. januar i år. Forslaget sendes nå på høring i sektoren.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.06.2019

Vår ref.: 19/1113

Høring Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, med frist 24. juni 2019.

Norsk lærerutdanning skal svare på skolens behov for kompetanse, og det er et mål å få hevet kompetansen i de praktiske og estetiske fagene i norsk skole. Regjeringen har bestemt at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. I dag har vi treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. Disse gir undervisningskompetanse i ett fag. Forskriftene finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-290?q=faglærer

I 2018 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg som skulle utvikle forslag til rammeplan for tofaglig master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Utvalget var ledet av førsteamanuensis Inger-Åshild By ved Norges idrettshøgskole, og skulle først utrede kompetansebehov og konsekvenser av å innføre master i faglærerutdanning i disse fagene. 30. april 2018 ga utvalget en anbefaling om å innføre lærerutdanning på masternivå i praktiske og estetiske fag. Rammeplanutvalget la blant annet vekt på behovet for masterutdanning på lik linje med andre femårige lærerutdanninger. Utvalget leverte sin innstilling med forslag til rammeplan14. januar i år.

Rammeplanutvalgets innstillinger og opprinnelige forslag til forskrift med merknader og vurderinger kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/rammeplanutvalg-for-tofaglig-master-i-faglarerutdanning/id2608578/

Departementet ba utvalget om særlig å vurdere forholdet mellom de treårige  faglærerutdanningene og en eventuell ny masterutdanning, behov for differensiering av utdanningen mot de ulike trinn og hvilke fag som kan inngå i utdanningen.

I arbeidet med å utvikle forslag til forskrift har utvalget lagt opp til en åpen og inkluderende prosess, med innspillskonferanse, konsultasjon med Sametinget, og dialog med andre relevante instanser. 

Departementet har endret utvalgets forslag noen steder. Dette er for det meste tekniske endringer. I tillegg har departementet lagt inn en formulering om at utdanningen må ivareta overgangen fra barnehage til skole.

Hovedtrekk i forslaget som sendes på høring

  1. Rammeplanutvalget foreslår at utdanningen skal benevnes Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13. Navnet viser egenarten til utdanningen, og harmonerer med navn på øvrige lærerutdanninger. Utvalget foreslår at navnet gjenspeiler masterfaget, for eksempel slik: Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 - musikk.

  2. Masterfaget (fag I) er et av de praktiske og estetiske fagene: (a) dans; (b) design, kunst og håndverk; (c) drama og teater; (d) kroppsøving og idrettsfag; (e) mat og helse og (f) musikk. I tillegg velger studenten ett eller to andre undervisningsfag som har læreplan i grunnopplæringen. Fag II og III kan også være beslektet med masterfaget dersom fagområdet ikke har tilstrekkelig fordypning i masterfaget. Forslaget åpner for at institusjonene kan styrke profesjonsfaget, masterfaget (fag I) eller fag II i 4.og 5. år.

  3. Utdanningen skal kvalifisere for å undervise på trinn 1–13. Å spisse kompetansen mot spesielle trinn, kan skje i arbeidet med masteroppgaven, i praksisstudiet, eller i innretning av fag i utdanningen.

  4. Det foreslås 130 dager praksis, hvorav 100 dager veiledet og vurdert praksis i grunnopplæringen. 30 dager kan være utenom grunnopplæringen, for eksempel i kulturskole eller annen faglig opplæring og formidling knyttet til faglig og kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. Prosjektbasert praksis i 4. og 5. år vil kunne legge et grunnlag for, eller være en del av masteroppgaven.

  5. Utvalget anbefaler at de treårige faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag, utfases. Lærerutdanningen skal være femårig integrert, og skal ikke gi undervisningskompetanse etter tre år. Ønsker en student å avslutte etter tre år, kan studenten søke om bachelorgrad etter gjeldende regelverk ved institusjonen.

  6. Studentene skal møte vitenskapsteori og metode tidlig i studiet, og masteroppgaven kan ha innslag av praktisk skapende/utøvende virksomhet.

  7. Det foreslås at institusjoner som ønsker det, kan implementere ny forskrift i 2020, og at alle institusjoner må gå over til ny forskrift i 2021.

Høring
Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13.

Vi ber om at høringspartene kommenterer forskriften pararagrafvis.


Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2630430. Høringsuttalelser sendes elektronisk via denne siden. Alternativt kan høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet: [email protected]. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Høringsfristen er mandag 24. juni 2019.

 

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                    Ellen Birgitte Levy
                                                                                 seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Abelia

Akademikerne

Ansgar Teologiske Høgskole

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Association of Norwegian Students Abroad

Atlantis Medisinske Høgskole

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Bjørknes høyskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Diakonhjemmet Høgskole

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Dysleksi Norge

Econa

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Finansdepartementet

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fleksibel utdanning Norge

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forskerforbundet

Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet

Fremmedspråksenteret

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass diakonale høgskole

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen Kristiania

Institutt for Kristen Oppseding

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kompetanse Norge

KS

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Kunst- og kultursenteret

Kunsthøgskolen i Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lesesenteret

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg diakonale høgskole

Lærernes Yrkesforbund

Misjonshøgskolen

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i skolen

Musikkteaterhøyskolen

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Naturfagsenteret

Naturviterne

NLA Høgskolen

Nord universitet

Norges Dansehøyskole

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norgesuniversitetet

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring

Norsk Lektorlag

Norsk presseforbund

Norsk studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tjenestemannslag

Nynorsksenteret

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Oslo kommune

OsloMet

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Politihøgskolen

Riksrevisjonen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunnsøkonomene

Samisk høgskole

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Skrivekunstakademiet

Skrivesenteret

Språkrådet

Steinerhøyskolen

Steinerskoleforbundet

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UHR-lærerutdanning

UNINETT AS

Unio

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Universell

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

VID vitenskapelige høgskole

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen