Høring om plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag om plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense. Forslaget innebærer endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (lov 12. august 2016 nr. 77).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2021

Vår ref.: 2020/522

I høringsnotatet fremmes det forslag om å fjerne plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense på 60 år. Videre foreslås det alternative virkemidler for å ivareta Forsvarets behov for å opprettholde en personellstruktur i aldersmessig balanse, herunder karriereskiftprogram, sluttvederlag og åremålstilsetting av Forsvarets militære toppledere.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 29. september 2021

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/id2864212/

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Stefan Johannessen

avdelingsdirektør

Forsvarsstaben

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Forsvarsbygg

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsmateriell

Befalets fellesorganisasjon

PARAT Forsvaret

Norges offisers- og spesialistforbund

NTL Forsvaret

Fellesforbundet

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

NITO

Akademikerne

Norske reserveoffiserers forbund

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Den norske advokatforening

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Etterretningstjenesten

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Ombudsmannen for Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Språkrådet

Juristforbundet

Politihøgskolen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Norsk militærjuridisk forening

Kvinnelig militært nettverk

UNIO

Landsrådet for heimevernet

Norges forsvarsforening

Den norske legeforening

PARAT Forsvaret