Historisk arkiv

Sendes nå ut på høring:

Vil legge til rette for at militært tilsatte kan jobbe lenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Stortinget har vedtatt å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense. Det betyr at den enkelte arbeidstaker nå kan velge å stå i stilling frem til den alminnelige aldersgrensen på 70 år. Vedtaket gjelder ikke for militært tilsatte, som har særaldersgrensen regulert i forsvarsloven. Forsvarsdepartementet sender nå ut et høringsnotat der det foreslås å legge til rette for at militært tilsatte kan jobbe lenger.

I høringsnotatet fremmes det forslag om å fjerne plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense på 60 år. Videre foreslås det alternative virkemidler for å ivareta Forsvarets behov for å opprettholde en personellstruktur i aldersmessig balanse, herunder karriereskiftprogram, sluttvederlag og åremålstilsetting av Forsvarets militære toppledere.

Om lag halvparten av Forsvarets tilsatte har i dag en særaldersgrense på 60 år. Disse har rett og plikt til å fratre stilling ved første månedsskifte etter fylte 60 år. Øvrig personell er sivilt tilsatte eller militært tilsatte på midlertidig kontrakt eller fast ansettelse til de er 35 år.

– I lys av at øvrige yrkesgrupper med særaldersgrense nå får rett til å stå i stilling til den alminnelige aldersgrensen, er det derfor naturlig at dette også blir gjort gjeldende for militært tilsatte med særaldersgrense, og at Forsvarets behov for en personellstruktur i aldersmessig balanse ivaretas gjennom andre virkemidler, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han legger til at det i langtidsplanen for forsvarssektoren fremgår at Forsvarets særaldersgrense skal endres i inneværende langtidsplanperiode, og at dette er et arbeid som har pågått i Forsvarsdepartementet i noe tid.

– Når Forsvarets evne skal styrkes, er det avgjørende at personell med riktig kompetanse bemanner sektorens organisasjon, materiell og systemer. Vi må innrette og balansere strukturen slik at den kan ivareta både dagens og fremtidens behov på en fleksibel måte, sier forsvarsministeren.

Forsvaret må ha de nødvendige rammebetingelsene til å stimulere militært tilsatte til å fortsette den yrkesaktive karrieren, enten i eller utenfor Forsvaret, avhengig av hvorvidt de tilsatte tilfredsstiller operative krav eller ikke. Mye kan gjøres innenfor eksisterende rammebetingelser, men det må også på plass nye virkemidler.

– Militært tilsatte har generelt høy evne og vilje til å stå lenge i arbeid. De representerer med andre ord en betydelig ressurs for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Det er et godt utgangspunkt for å støtte opp under målet om å få yrkesaktive til å stå lenger i arbeid, avslutter forsvarsministeren.