Høring vedr forslag til endringer i forskrift 4.10.2001 nr. 1179 om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander

Forslaget til endring i forskriften er grunnet i et behov for å tilpasse de norske rettsreglene til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2016

Vår ref.: 16/2653

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 04.10.2001 nr. 1179 om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander (heretter forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander) fastsatt av Kulturdepartementet og hjemlet i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 f.

Bakgrunn for endring av forskriften

Forslaget til endring i forskriften er grunnet i et behov for å tilpasse de norske rettsreglene til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område.(1) Direktivet, som ble vedtatt 15.05.2014, er hjemlet i artikkel 114 i EU-traktaten relatert til det indre marked. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994 (direktiv 93/7/EØF). Direktivet er siden endret to ganger (direktiv 96/100/EF og direktiv 2001/38/EF). Direktiv 2014/60/EU, som opphever de foregående direktivene, har til formål å gjøre det lettere for medlemsstatene å få tilbakeført ulovlig utførte kulturgjenstander som er klassifisert som nasjonale kulturskatter, samtidig som det legges opp til en forenkling av regelverket.

Direktiv 2014/60/EU inneholder viktige endringer i forhold til tidligere direktiv. Flere av endringene får ingen konsekvenser for norsk rett, da disse bestemmelsene allerede er ivaretatt gjennom tilpasning til de konvensjonsforpliktelser som følger av UNIDROIT-konvensjonen av 1995 om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander, samt UNESCOs konvensjon av 1970 om ulovlig innførsel, utførsel og overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander.

EØS-prosedyre

Forslaget til direktiv 2014/60/EU har i henhold til ordinær EØS-prosedyre vært forelagt til utvidet departementsbehandling i Spesialutvalget for kultur (inkludert Justisdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet), og vurdert å være relevant og akseptabel for norske myndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som følger av tilpasning til direktivet anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Frist for gjennomføring i nasjonal lovgivning:

Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015. Ettersom EØS-landene normalt har ytterligere 6 måneder for å gjennomføre EUs rettsakter, ventes frist for gjennomføring i norsk regelverk satt til 18. juni 2016.

Endringsforslag med begrunnelse:

EØS-henvisninger i innledning

Det nye direktivet innebærer at direktivene 93/7/EØF, 96/100/EF og 2001/38/EF oppheves. I tråd med dette foreslås forskriftens henvisning endret til (ny tekst i kursiv):
"EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXVIII nr. 1 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område)."

Definisjon av "nasjonale kulturskatter"

Direktiv 2014/60/EU innebærer at tidligere direktiv 93/7/EØF, som anga hvilke kategorier kulturgjenstander som kunne defineres som kulturskatter av nasjonal betydning, samt hvilke verditerskler som skulle gjelde for disse, oppheves. Samtidig er kravet til at gjenstandene måtte inngå i en offentlig samling, fjernet. Etter direktiv 2014/60/EU (Art. 2, pkt. 1) skal hver enkelt medlemsstat selv definere hvilke gjenstander som skal klassifiseres som nasjonale kulturskatter.

Forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander § 2 konkretiserer hvilke typer gjenstander som faller inn under de ulike definisjonskategorier som er nevnt i § 1 a. Denne listen ble innlemmet i forskriften som ledd i norsk tilpasning til direktiv 93/7/EØF. Bestemmelsene i direktiv 2014/60/EU overlater til det enkelte medlemsland å definere hvilke kulturgjenstander som faller inn under betegnelsen "nasjonal kulturskatt". Ettersom EU-direktivet opphever de kategoridefinisjonene som ble lagt til grunn for forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander, foreslår Kulturdepartementet at disse kategorispesifikasjonene, inkludert verditersklene i § 2 fjernes.

Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander 01.01.2007 (heretter utførselsforskriften) inneholder i § 2 en liste over hvilke kulturgjenstander som etter hjemmel i kulturminneloven § 23 omfattes av et generelt utførselsforbud, og som det er forbudt å føre ut av landet uten utførselstillatelse fra norske myndigheter. Etter departementets vurdering vil det være naturlig å legge denne listen til grunn for hvilke gjenstander som etter det nye direktivet i Norge bør klassifiseres som "nasjonale kulturskatter". Dette begrunnes i at det er listen over gjenstander som det er ulovlig å føre ut av landet som også bør legges til grunn for krav om tilbakelevering.

Etter Kulturdepartementets vurdering vil det innebære en forenkling av regelverket om definisjon av "nasjonale kulturskatter" i forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander § 2 heretter følger samme kategorispesifikasjon som i utførselsforskriften § 2. Departementet foreslår derfor at gjenstandskategoriene i forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander § 2 første ledd utgår og erstattes av en henvisning til utførselsforskriften § 2, første ledd. Samtidig foreslås at andre, fjerde, femte og sjette ledd slettes. Tredje ledd som refererer til UNIDROIT-konvensjonen av 1995, beholdes uforandret.

Innføring av IMI-kommunikasjonssystemet i forskriften i § 3.

Det administrative kommunikasjons- og informasjonssystemet IMI er utviklet for å legge til rette for samråd mellom medlemslandene på områder med relevans for det indre marked. Kommunikasjonssystemet skal lette kontakt og administrativt samarbeid på tvers av landegrensene mellom "centrale myndigheter" og "øvrige kompetente myndigheter" med tanke på varsling, søk og tilbakelevering av kulturgjenstander (jf. Art. 4 i direktiv 2014/60/EU). Kulturdepartementet vil anbefale å ta i bruk IMI-systemet ut fra den vurdering at bruk av et effektivt, standardisert kommunikasjonssystem kan gi bedre oversikt over saksfeltet, og gjøre det enklere å kontakte andre lands myndigheter. Hvilke myndighetsorganer i Norge som eventuelt skal tilknyttes IMI-kommunikasjonssystemet vil vurderes etter nærmere behovsvurdering i samråd med aktuelle fagmyndigheter. Tilslutningen til IMI i regelverket gjøres gjennom tilføyelse av en ny bokstav i § 3, første ledd, samt et nytt tredje ledd.

Utvidelse av kontrollfrist, jf. § 3 andre ledd

Forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander angir i § 3 en frist på to måneder for å påvise at en kulturgjenstand er ulovlig utført. Erfaringene har vist at denne fristen i praksis har vært for knapp for å undersøke om en kulturgjenstand som er funnet i en annen medlemsstat har vært en kulturgjenstand i henhold til direktiv 93/EØF. I tråd med det nye direktivet foreslås fristen forlenget til seks måneder (jf. Art. 5 i direktiv 2014/60/EU).

Forslag til endringsforskrift

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 4. oktober 2001 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23f.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXVIII nr. 1 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 mars 2002 nr. 229 (ikrafttredelse), 14 mai 2002 nr. 467, 10 januar 2007 nr. 39.

§ 2 skal i sin helhet lyde (ny tekst i kursiv):

Som "nasjonale kulturskatter" defineres gjenstander som omfattes av utførselsforbud og som er underlagt søknadsplikt ved utførsel fra norsk territorium etter forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander § 2.

I en stat utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som er part i UNIDROIT-konvensjonen av 24. juni 1995, omfattes kulturgjenstander som er skapt av medlemmer av et stamme- eller urbefolkningssamfunn til tradisjonell eller rituell bruk, og som skal returneres til dette samfunnet, på tross av at gjenstanden ble utført innen 50 år etter tilvirking.

§ 3 ny bokstav j) skal lyde (ny tekst i kursiv):

EØS-statenes sentrale myndigheter anvender i sitt innbyrdes samarbeid og samråd det administrative kommunikasjonssystemet for indre marked ("IMI") - en modul som er spesielt tilpasset kulturgjenstander. IMI kan brukes for å formidle relevante opplysninger om konkrete saker som gjelder kulturgjenstander som er stjålet eller ulovlig fjernet fra en EØS-stats område. Det er opp til hvert land å utpeke hvilke fagmyndigheter som skal bruke IMI-systemet.

§ 3 andre ledd skal lyde (endret tekst i kursiv):

Kontrollen etter første ledd bokstav c skal foretas innen seks måneder etter underretningen nevnt under bokstav b, er mottatt. Dersom kontrollen ikke foretas innen den fastsatte frist, får bokstavene d og e ikke anvendelse.

§ 3 nytt tredje ledd skal lyde (ny tekst i kursiv):

Informasjonsutveksling gjennom IMI skal skje i overenstemmelse med gjeldende bestemmelser om personvern og privatliv.

Ikrafttredelse

Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

Høringsfrist 1. juni 2016

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges eventuelle andre underliggende organer enn de som er oppført på høringslista. Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/2478883.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Eventuelle spørsmål til forslaget om forskriftsendringer kan rettes til seniorrådgiver Sunneva Sætevik, tlf. 22 24 78 83.

Med hilsen

Tore Aas-Hanssen (e.f.)
avdelingsdirektør
   
    Sunneva Sætevik
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser
Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander (§2)

 

(1)
EU- direktiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0060

 

Statsministerens kontor
Departementene
Fylkeskommunene
Sametinget
Økokrim
Toll- og avgiftsdirektoratet
Norsk Kulturråd

Vedtaksinstitusjonene:

Forsvarets museer
Kulturhistorisk museum ved UiO
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk folkemuseum
Norsk teknisk museum
Preus museum
Riksantikvaren
Arkivverket
Museet i Sør-Trøndelag
RiddoDuottarMuseat

Medlemmer av museumsnettverket, jf.liste
Norges Museumsforbund
Norges Kunst- og Antikvitetshandlerens Forening
Den norske komite for ICOM
Nasjonalkomiteen for ICOMOS
Norsk Numismatisk Forening
Norsk Filatelistforbund
Den norske UNESCO-kommisjonen
Norsk Forening for Fartøyvern
Forbundet Kysten
Fortidsminneforeningen
Direktoratet for naturforvaltning
Sysselmannen på Svalbard