Høring vedr forslag til endringer i forskrift 4.10.2001 nr. 1179 om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander

Forslaget til endring i forskriften er grunnet i et behov for å tilpasse de norske rettsreglene til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2016