Høring om forslag til midlertidige forskriftsendringer som innebærer at permitterte, oppsagte og Vg3-elever i vårens avgangskull som ikke har fullført og bestått videregående opplæring kan tas inn som elever i friskoler høsten 2020

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om midlertidige forskriftsendringer som har som formål å åpne for bidrag fra friskolene for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Forslaget går ut på at friskolene høsten 2020 kan ta inn søkere som har fulgt opplæringen på skolen skoleåret 2019–2020, men som ikke har bestått alle fag. Det foreslås også midlertidige regler som åpner for at friskolene høsten 2020 kan ta inn søkere som er oppsagte eller permitterte og som ikke tidligere har fullført og bestått videregående opplæring. Forslagene har sin bakgrunn i Prop. 127 S (2019-2020) hvor regjeringen foreslo flere tiltak rettet mot videregående opplæring. Friskolene skal inkluderes i denne satsingen. Ettersom de foreslåtte endringene skal gjelde fra høsten 2020 er det satt en ekstraordinær kort høringsfrist.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2020

Vår ref.: 20/3526

Høring om forslag til midlertidige forskriftsendringer som innebærer at permitterte, oppsagte og Vg3-elever i vårens avgangskull som ikke har fullført og bestått videregående opplæring kan tas inn som elever i friskoler høsten 2020

Departementet sender med dette på høring forslag om midlertidige regler som åpner for at friskolene høsten 2020 kan ta inn søkere som har fulgt opplæringen på skolen i skoleåret 2019–2020, men som ikke har bestått alle fag. Departementet foreslår også midlertidige regler som åpner for at friskolene høsten 2020 kan ta inn søkere som er oppsagte eller permitterte. Forslagene har som formål å avhjelpe konsekvenser av covid-19.  

Den foreslåtte ordningen skal finansieres gjennom et eget statlig tilskudd, og inntak av elever i friskoler etter forslaget vil ikke føre til trekk i fylkeskommunenes rammetilskudd

Ettersom det haster å få plass disse forskriftsendringene, er det satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er innen utgangen av onsdag 1. juli 2020. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2720888

 

Med hilsen


Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                            Roger Spidsberg
                                                                                            Seniorrådgiver

 • Agder fylkeskommune
 • Forum for friskoler - Abelia
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Montessori Norge
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Steinerskoleforbundet
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune