Høring Endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven Behandling av personopplysninger

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskole¬loven og fagskoleloven og som gjelder behandling av personopplysninger på enkelte områder innenfor høyrere utdanning og utdanningsstøtte. I tillegg foreslås enkelte endringer i opplæringsloven og i studiekvalitetsforskriften, da de henger faglig sammen med innholdet i dette høringsnotatet. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger blant annet i Lånekassa, ved godkjenning av utenlandske utdanninger, ved bruk av vitnemålsportalen og i database for høyere utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2020

Vår ref.: 20/4315

Høring - endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - behandling av personopplysninger

Vi sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i utdanningsstøtteloven,  universitets- og høyskole­loven og fagskoleloven som gjelder behandling av person­opplysninger på enkelte områder innenfor utdanningsstøtte og høyere utdanning. I tillegg foreslås enkelte endringer i opplæringsloven og i studiekvalitetsforskriften, da de henger faglig sammen med innholdet i dette høringsnotatet.

Vi ser gjerne at fylkeskommunene samordner eventuelle innspill fra sine fagskoler.

Vi ber om at høringsinstansene fortrinnsvis bruker den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider, se  www.regjeringen.no/id2767907. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Frist for høringsuttalelser er 10. desember 2020.

 

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                            Kari Bjørke
                                                                           fagdirektør

 •  Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet


 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • DIKU
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norsk senter for forskningsdata AS
 • Riksarkivet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit
 • Utdanningsdirektoratet


 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland


 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet


 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole


 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • NSKI Høyskole
 • Skrivekunstakademiet


 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune


 • Fagskolene


 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Forskerforbundet
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norske fag- og friskolers forbund
 • NSD AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • YS