Høring

Høring - endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.09.2020

Vår ref.: 20/3405

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven oppheves 22. oktober 2020 og departementet foreslår å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021. Smitteverntiltak i tiden fremover vil fortsatt kunne hindre ordinær drift og saksavvikling i barnevernet og fylkesnemnda. Den midlertidige loven skal sikre at barn får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse og en forsvarlig og rettssikker behandling i fylkesnemnda under utbrudd av covid-19.

Frist for å avgi høringssvar er 8. september 2020 kl. 16.00

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bes sendt til postmottak@bfd.dep.no, akr@bfd.dep.no og esh@bfd.dep.no.

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Mette K. Solum

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Alle landets fylkesmenn
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
KS
Sentralenheten for fylkesnemndene
Statens Helsetilsyn
Alta kommune
Bergen kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Flekkefjord kommune
Gjesdal kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Hurdal kommune
Kristiansand kommune
Kongsberg kommune
Larvik kommune
Molde kommune
Orkland kommune
Oslo kommune
Porsanger kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Sandnes kommune
Sokndal kommune
Stad kommune
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Sunnfjord kommune
Tinn kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Årdal kommune
Landets regionale helseforetak
Barneombudet
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Domstoladministrasjonen
Fellesorganisasjonen (FO)
Juristforbundet
Norsk institusjon for menneskerettigheter
Forandringsfabrikken
Landsforeningen for barnevernsbarn
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Redd Barna
Blå Kors
SOS-barnebyer
Actis
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk sykepleierforbund
proLAR
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (