Høring Forslag til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger. Departementet foreslår endringer i § 9 for at det ikke skal være et evigvarende krav om tilbakebetaling av mottatt tilskudd som er benyttet i tråd med forutsetningene for tildelingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2020

Vår ref.: 20/5703

Høring om forslag til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i reglene om tilbakebetaling av mottatt tilskudd etter tilskuddsordningen for tilskudd til studentboliger. Høringen inneholder forslag om at det ikke skal være et evigvarende krav om tilbakebetaling av mottatt tilskudd som er benyttet i tråd med forutsetningene for tildelingen.

Endringsforslaget har økonomiske konsekvenser. Ikrafttredelse av endringene er forutsatt Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021.

Ettersom endringen ble hørt i forbindelse med høringen av rapporten Studentboliger i Norge – Gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger (2018), er det kun lagt opp til en begrenset høring. Høringen sendes til de som blir særlig berørt av forslaget, men legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Kunnskapsdepartementet ber om å få skriftlige innspill innen fredag 11. desember 2020. 

Vi ber om at innspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2787090

 

Med hilsen 

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                         Maria Elisabeth Grønli
                                                                        seniorrådgiver

 • Blindern studenthjem
 • Nord studentsamskipnad
 • Nordnorsk Student og Elevhjem
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norsk studentorganisasjon
 • Samskipnadsrådet
 • Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studentsamskipnaden SiO