Høring - Forprosjektrapport fra Kredittilsynet: Kredittilsynets bidrag til forbrukerbeskyttelse og -informasjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2009

Vår ref.: 09/2633 FM JCW

Det vises til vedlagte brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet 4. mai 2009 med en forprosjektrapport fra Kredittilsynet om ”Kredittilsynets bidrag til forbrukerbeskyttelse og –informasjon”. Rapporten tar for seg en oversikt over dagens oppgaver, forhold til andre land og spørsmål som bør utredes nærmere.
Noen av forslagene fra Kredittilsynet innebærer en annen ansvarsfordeling mellom departementene og de underliggende organene enn dagens ansvarsfordeling. Finansdepartementet ber særlig om innspill og merknader til disse forslagene.
Finansdepartementet ber om et eventuelle merknader sendes departementet innen 17. august 2009.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                               underdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Til toppen