Høringsbrev – endring av reglene om skattemessig bosted for utsendte utenrikstjenesteansatte mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skattemessig bosted for utsendt utenrikstjenesteansatt og arbeidstaker som tjenestegjør for NATO i utlandet.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.08.2024

Vår ref.: 24/2434

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skattemessig bosted for utsendt utenrikstjenesteansatt og arbeidstaker som tjenestegjør for NATO i utlandet.

Skatteloven § 2-1 åttende ledd har i dag en særregel om skattemessig bosted for utsendt utenrikstjenesteansatt og for arbeidstaker som tjenestegjør i Atlanterhavspaktens organisasjon (NATO) med fast tjenestested i utlandet. Særregelen innebærer at denne gruppen skal anses som skattemessig bosatt i utlandet i perioden de tjenestegjør i utlandet.

Det foreslås i høringsnotatet at de utsendte mv. skal anses skattemessig bosatt med alminnelig skatteplikt til Norge under tjenestegjøringen. Fritak for skatt til kommune og fylkeskommune for lønn fra den norske stat foreslås videreført i egen særregel.

Også høringsinstanser som ikke står på høringslisten, kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Fristen for å sende inn høringssvar er 22. august 2024.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                           Mariken Solberg
                                                                                           seniorrådgiver

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet