Høringer

Høring - Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Som en oppfølging av St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand oversendes til høring et forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2008

Vår ref.:

Last ned brevet i pdf

I St.meld. nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, ble det varslet en revitalisering av de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for kjøpesenterstoppen (1999-2004). Det ble også varslet at regjeringen ville vurdere å ta i bruk nye juridiske virkemidler for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional politikk på dette området.

Som en oppfølging av dette og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-1 annet ledd oversendes til høring et forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Miljøverndepartementet vil kunngjøre forslaget i de mest leste avisene i fylkene.
Høringsperioden blir fra 1. februar til 1. mars 2008. Vi ber om at kommunene legger forslaget ut til offentlig ettersyn slik som angitt i plan- og bygningsloven § 27-1. Vi ber om at kommunen tar eventuelle uttalelser opp til behandling og avgir en samlet uttalelse til departementet innen 15. april 2008. Øvrige høringsinstanser bes uttale seg innen samme frist. 

Forslag til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre vil bli bearbeidet på grunnlag av høringsuttalelsene før vedtak ved kongelig resolusjon. Miljøverndepartementet vil be om at  kommunene ikke vedtar arealplaner eller gir tillatelser etter plan- og bygningsloven § 93 i strid med den rikspolitiske bestemmelsen i perioden fram til kongelig resolusjon. Departementet vil be fylkesmennene om å være spesielt oppmerksomme på planer og søknader om etableringer og utvidelser av kjøpesentre i kommunene.

Med hilsen

Tom Hoel
ekspedisjonssjef


Marit Kleveland
avdelingsdirektør

 

Kommunene
Fylkeskommunene
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, 0114 Oslo

Fylkesmennene
SFT - Statens forurensningstilsyn
DN - Direktoratet for naturforvaltning
RA - Riksantikvaren
Statens vegvesen Vegdirektoratet, 0667 Oslo

Organisasjoner
LO - Landsorganisasjonen i Norge, 0181 Oslo
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon, Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
HSH - Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Pb. 2900 Solli, 0230 Oslo
Konkurransetilsynet, Pb. 439 Sentrum, 5805 Bergen
Innovasjon Norge, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo
Forbrukerrådet, Pb. 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Andre
Olav Thon Gruppen, Pb. 489 Sentrum, 0105 Oslo
Steen og Strøm Norge AS, Pb. 1593 Vika, 0118 Oslo
Amfi Eiendom, Øravegen 4, 6650 Surnadal
Sektor Eiendomsutvikling, Pb. 164 Skøyen, 0212 Oslo
Vital Eiendom, Pb. 284, 1326 Lysaker 
Kjøpesenter Holding AS, Prinsens gate 1, 0104 Oslo
CG Holding, Pb. 50 Bryn, 0611 Oslo
Briksdalen Eiendom AS, Pb 271, 1326 Lysaker
IKEA Norge, Nesbruveien 40, 1396 Billingstad  
Coop NKL, Pb 1173 Sentrum, 0107 Oslo
AS Vinmonopolet, Pb. 1944 Vika, 0125 Oslo