Høring om endringer i skattelovforskriften – skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2013

Vår ref.: 12/2721 SL JW/kth

Høring om endringer i skattelovforskriften – skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattelovforskriften § 11-20.

Forslaget innebærer forskriftsfesting av adgang til skattefri omdanning av norksregistrert utenlandsk foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 20. mars 2013. Høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Jørgen Winsnes
                                                                lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Til toppen