Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring av forslag om endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av Skatteetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2018

Vår ref.: 18/1167 SL HS/KR

Finansdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av Skatteetaten.

Vi ber om at adressatane vidaresender høyringsbrevet med vedlegg til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførte på adressatlista.

Frist for å sende inn høyringssvar er 22. juni 2018. Høyringssvar sendast inn digitalt under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt blir publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med helsing

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                           Hilde Slupphaug
                                                                           seniorskattejurist

Vedlegg


Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning 
Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredsskap
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Folketrygdfondet
Forsvarsbygg
Fredskorpset
Fylkeskommunene
Gjeldsofferalliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Justervesenet
Konkuransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Medietilsynet
Mesterbrevnemnda
Miljødirektoratet
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk filminstitutt
Norsk kulturråd
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Øko-Forum (NØF)
NRK Lisensavdelingen
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatteetatens Juristforbund
Skatteetatens Landsforbund
Sjøfartsdirektoratet
Statens Kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Sysselmannen på Svalbard
Tax Justice Network – Norge
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen