Høyring av forslag til ny forskrift om pristilskot og formidling av pristilskot i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg til ny forskrift om pristilskot og formidling av pristilskot i jordbruket.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 01.03.2023

Vår ref.: 22/1797

Høyring av forslag til ny forskrift om pristilskot og formidling av pristilskot i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg til ny forskrift om pristilskot og formidling av pristilskot i jordbruket.

Utkastet er meint å avløyse forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskot i landbruks­sektoren (pristilskotforskrifta) og forskrift 19. desember 2008 nr. 1491 om formidling av pris­tilskot i landbrukssektoren (formidlingsforskrifta). Pristilskotforskrifta og formidlingsfor­skrif­ta er fastsett i medhald av lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Framlegget er i hovud­sak ei vidareføring av gjeldande føresegner, men inneheld også nokre materielle endringar.

Departementet ber om at høyringsinnspill sendast Landbruks- og matdepartementet innan 1. mars 2023, og at ein nyttar digital innsending ved bruk av skjema for høyrings­svar på regjeringen.no.

Høringsdokumentene er publisert på: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2947622/.

Med helsing 

Nils Øyvind Bergset (e.f.) 
avdelingsdirektør

Arne Oftedal
spesialrådgjevar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

 • Animalia AS
 • Fatland Ull AS
 • Felleskjøpet Agri SA
 • Felleskjøpet Rogaland Agder SA
 • Fiskå Mølle AS
 • Geno AS
 • Hanen
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Kornbøndenes interesseorganisasjon
 • Landbruksdirektoratet
 • Lantmännen Cerealia AS
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norgesfôr
 • Norgesmøllene
 • Norilia
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit
 • Norsvin SA
 • Nortura SA
 • Q-Meieriene
 • Tine SA
 • Tyr