Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 03.12.2020

Vår ref.: 20/4952

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Forslaget for kalenderåret 2021 er i all hovudsak ein vidareføring av gjeldande regelverk fastsett i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020, sjå: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-17-1872.

Det vedlagde høyringsnotatet inneheld berre omtale av den føresegna der departementet foreslår endring i 2021. Satsar og grensar for inntekt og formue vil bli justert etter forventa auking i konsumprisindeks på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje ein del av høyringa.

I høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet å presisere at det blir rekna forseinkingsrenter etter lov om renter ved forseinka betaling m.m. etter at eit gjeldskrav er permanent overført til Statens innkrevjingssentral. Forslaget er i tråd med gjeldande praksis og inneber derfor ikkje realitetsendringar.

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2021. Ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2020. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månadar som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 3. desember 2020.

Departementet ber om at svar på høyringa blir sende elektronisk gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar, som ein i denne saka finn her: www.regjeringen.no/id2769308 .

Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publisert på den same nettstaden. På denne nettstaden finn ein òg høyringsdokumenta frå departementet i saka. Alternativt kan høyringssvaret sendast til [email protected].

 

Med helsing


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                  Erin Nordal
                                                                                 rådgjevar

 • Abelia
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barneombudet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms
 • avdeling Tromsø Fagskolen Troms
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Halti kvenkultursenter IKS
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kvenlandsforbundet v/ Bjørn Seppola
 • Kvensk institutt
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
 • Norske Samers Riksforbund
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Oslo kommune
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Ruija kvenmuseum
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Storfjord språksenter
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Sørlandets fagskole
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio