G-10/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille saker om utvisning i bero mv.

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 21. august 2017 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

1.             BAKGRUNN

Det er et krav etter forvaltningsloven § 11 a og utlendingsforskriften § 14-3 første ledd at spørsmålet om utvisning skal avgjøres uten ugrunnet opphold og at vedtak bør treffes snarest mulig etter at rettskraftig straffedom foreligger eller fullbyrding av dom er påbegynt.

Når en utlending ikke kan utvises fordi det foreligger vern mot retur på grunn av fare for alvorlige overgrep, åpner utlendingsforskriften § 14-3 femte ledd for at saken kan stilles i bero i påvente av at overgrepsrisikoen eventuelt endres slik at returvernet opphører. UDI må treffe vedtak om utvisning senest ett år etter løslatelse eller opphør av særreaksjon. Utlendingsforskriften har imidlertid ingen bestemmelse om at utvisningsvurderingen kan stilles i bero i påvente av at en utvisning som på vurderingstidspunktet fremstår som uforholdsmessig, senere kan utvikle seg til å bli forholdsmessig.

Et forslag om å tilføye et nytt sjette ledd i § 14-3 som også ville gi adgang til å utsette forholdsmessighetsvurderingen ble sendt på høring 2. februar 2017 med høringsfrist 2. mai 2017.

Etter en gjennomgang av høringssvarene, har departementet besluttet å endre forskriften som foreslått i høringsnotatet, med noen mindre språklige justeringer.

2.             FORSKRIFTSENDRINGER

Departementet har besluttet å endre utlendingsforskriften slik at § 14-3 nytt sjette ledd fastsetter at § 14-3 femte ledd (som gir hjemmel for berostillelse ved returvern, jf. utlendingsloven § 73) gjelder tilsvarende når vedtak om utvisning fremstår som et uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 70, dersom det er realistiske utsikter til at utvisning ikke vil være et uforholdsmessig tiltak når utlendingen løslates eller særreaksjonen opphører.

Formuleringen om at det må være «realistiske utsikter» til en endring i de omstendigheter som har betydning for forholdsmessighetsvurderingen, innebærer at det ikke oppstilles noe krav til sannsynlighetsovervekt for slik endring.

Berostillelse vil først og fremst være aktuelt i saker hvor utlendingen er ilagt langvarig fengselsstraff eller særreaksjon, herunder forvaring. Det vil være naturlig å se hen til den forvaltningspraksis som allerede er etablert etter § 14-3 femte ledd.

For øvrig vises det til de endringer som fremgår av endringsforskriften.

3.             IKRAFTTREDELSE

Forskriften trer i kraft 1. september 2017.


Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kenneth Baklund
spesialrådgiver