Innsigelse til reguleringsplan for Campingplass i Fiskfjorden - Hadsel kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Campingplass i Fiskfjorden - Hadsel kommune

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 06.06.2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Sortland kommune til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet ut fra hensyn til friluftsliv og reiseliv samt ønske om en felles forvaltning av området, som ligger i grensen mellom de to kommunene og ved inngangsporten til Møysalen landskapsvernområde og nasjonalpark.

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste Hadsel kommunes vedtak. Departementet legger vekt på at lokaliseringen av oppstillingsplasser for caravaner i dette området vil kunne få stor betydning for videre fremtidig disponering av området. Departementet legger videre vekt på at oppstillingsplassen ligger i et område med spesielle naturkvaliteter, ved inngangsporten til Møysalen landskapsvernområde og nasjonalpark. Departementet er derfor enig med Sortland kommune i at det er viktig med en felles forvaltning av et slikt område, med vekt på å ivareta både turisme og friluftsformål. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Hadsel vedtok reguleringsplan for Fiskfjorden Camping i møte 04.10.07. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av campingplass for caravaner. Området eies av Hadsel kommune. Tiltakshaver er Innlandet friluftsforening, som er en caravanklubb.

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 20 dekar. 8,1 dekar er avsatt til spesialområde campingplass, og 1,3 dekar er avsatt til VA-anlegg. Planforslaget legger til rette for å opprettholde og videreutvikle den aktivitet som Innlandet friluftsforening allerede utøver i området.

Fiskfjorddalen ligger på Hinnøya og er grenseområde mellom Hadsel kommune og Sortland kommune. Området er en mulig innfallsport til Møysalen nasjonalpark.

Området fra den planlagte caravanoppstillingsplassen og opp til andre Fiskfjordvatn er et attraktivt område for fiske og friluftsaktiviteter.

Sortland kommune fremmet innsigelse i brev av 17.11.05. Sortland kommune er opptatt av at området er viktig for allmennheten, og mener caravanoppstillingsplassen vil begrense adgangen til ferdsel i området. Det vises til at Fiskfjorddalen fra fjorden til landskapsvernområdet er et veldefinert landskapsrom som inngår i Sortland og Hadsel kommunes arealer. Området bør derfor forvaltes i et samarbeid som ivaretar helheten.

Sortland kommune (administrasjonen) har i et drøftingsnotat til formannskapet av 11.10.07 gitt en utdypende begrunnelse for å opprettholde innsigelsen. Det vises til at Møysalen nasjonalpark har et betydelig reiselivspotensial både for Hadsel innland, Hadsel kommune og Vesterålen. For å realisere dette mener Sortland kommune det må gjøres en grundig og faglig kvalifisert planlegging som legger til rette for en forsvarlig bruk av nasjonalparken, men som også ivaretar en forsvarlig forvaltning av viktige naturkvaliteter og kulturminner i nærområdet til nasjonalparken og landskapsvernområdet.

Det vises videre til at Møysalen nasjonalpark ikke har mange naturlige innfallsporter. Fiskfjorddalen ligger som en av adkomstveiene til nasjonalparken fra Hadsel innland, og har kvaliteter som bør ivaretas for allmennheten på lang sikt. Etter kommunens vurdering har Fiskfjorddalen naturkvaliteter av både lokal og regional verdi. Det vil etter kommunens vurdering på sikt være uheldig om den eneste naturlige innfallsporten fra Vesterålen til Møysalen privatiseres ytterligere. En campingvognoppstillingsplass som forutsetter varige inngrep er ikke forenlig med Sortland kommunes forståelse av intensjonene med en felles forvaltning.

Fylkesmannen i Nordland oversendte saken i brev av 06.06.08. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at Hadsel kommunes og Sortland kommunes disposisjoner i området gjensidig påvirker den andre parts muligheter til å utnytte området. Etter fylkesmannens syn viser denne saken at arealbruk i grenseområder mellom kommuner bør fastsettes i overordnede planer og helst i samarbeid mellom de berørte kommunene.

Fylkesmannen viser til at etablering av caravanoppstillingsplass til en viss grad kommer i konflikt med allmennhetens interesser knyttet til fiske og friluftsliv. Sortland kommune har også vist til at reguleringen får konsekvenser for muligheten til å utnytte Møysalen Nasjonalpark og utvikle reiselivstilbudet i denne delen av Vesterålen.

Fylkesmannen bemerker imidlertid at planforslaget gjelder en allerede etablert bruk og vil derfor kunne gi en mer ordnet og planmessig utnyttelse av området, noe som igjen kan minske negative konsekvenser og konflikter mellom ulike interesser som er representert i området.

Nordland fylkeskommune har uttalt seg til saken i brev av 18.02.03. Fylkeskommunen anbefaler at planforslaget ikke vedtas. Det vises til at området er attraktivt for allment fiske og friluftsliv, og at planforslaget legger sterke begrensninger for allmennhetens bruk av friluftsområdet.

Befaring og møte ble avholdt 17.11.08. Tilstede var representanter fra Hadsel kommune, Sortland kommune, Fylkesmannen i Nordland og Miljøverndepartementet. Tilstede var også flere medlemmer av Innlandet friluftsforening, Trollfjord Kraft AS og grunneiere i området.

Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementet skal ta stilling til innsigelse fra Sortland kommune til reguleringsplanen for Fiskfjorden Camping. Innsigelsen fra Sortland kommune er begrunnet i hensyn til en langsiktig felles forvaltning av området. Sortland kommune vektlegger hensyn til allmennhetens ferdsel samt hensyn til landskap, turisme og kulturminner.

Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde ble opprettet i 2003. Landskapsvernområdet grenser til Fiskfjorddalen, og er en av innfallsportene til Møysalenområdet. Reguleringsplanen for Fiskfjorden Camping ligger utenfor selve landskapsvernområdet og nasjonalparken, men vil kunne være en naturlig innfallsport til dette området.

Departementet har forståelse for Hadsel kommunes ønske om å regulere en bruk som har pågått over en tid. Dette vil i seg selv kunne gjøre området mer attraktivt enn det er i dag, både for brukerne av caravanoppstillingsplassene, turister og allmennheten.

Miljøverndepartementet er imidlertid enig med Sortland kommune i at det er viktig å ha en bevisst holdning til etableringer i Fiskfjorddalen, på grunn av de spesielle kvalitetene området besitter. Området har etter departementets vurdering storslagen natur og et unikt landskap med rike naturressurser og stor rekreasjonsverdi. Miljøverndepartementet ser det som viktig å sikre naturkvalitetene og å forvalte naturen til beste for alle.

Det er etter departementets vurdering ikke tvil om at den ene kommunens disponeringer i området gjensidig vil påvirke den annens muligheter til å utvikle og bruke området. Departementet mener en langsiktig felles forvaltning av området bedre vil sikre at naturkvalitetene ikke forringes. Departementet mener det trengs et bedre og mer helhetlig plangrunnlag før det tas endelig stilling til arealbruken i området, og at reguleringsplanen ikke kan stadfestes på nåværende grunnlag. Departementet oppfordrer kommunene til i fellesskap å planlegge for en bærekraftig bruk av området.

Miljøverndepartementet er etter dette kommet til at det foreligger en overvekt av interesser som tilsier at innsigelsen tas til følge.


Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Hadsel kommunestyres vedtak av 04.10.07 om reguleringsplan for Fiskfjorden Camping.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Erik Solheim