Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Slethaug II, Hemsedal kommune - Avgjørelse i klagesak

Saken gjelder en laftet låve fra ca. 1800. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til å demontere låven, bytte ut dårlig materiale og bygge den opp igjen samme sted. Avslaget var begrunnet med at det var usikkert om det omsøkte tiltaket vil ta vare på fjøsets kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Vi viser til deres brev av 4. desember 2016 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 18. mars 2016. I vedtaket avslås søknad om tilskudd til å demontere og bygge opp igjen en låve på Slethaug i Hemsedal kommune, Buskerud.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Vi har heller ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en laftet låve fra ca. 1800. Terje og Torbjørg Lie (heretter kalt klager) søkte den 28. november 2015 om kr. 100 000,- til å demontere låven, bytte ut dårlig materiale og bygge den opp igjen samme sted.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i vedtak av 18. mars 2016. Klager ble meddelt avslaget i brev av 6. april 2016. Avslaget var begrunnet med at det er usikkert om det omsøkte tiltaket vil ta vare på fjøsets kulturminneverdi. Kulturminnefondet har en stor søknadsmasse, avgrensede økonomiske midler, og skal fordele midlene med hensyn til geografi, type kulturminne og ulike målgrupper. Etter en samlet vurdering ble ikke søknaden gitt høyere prioritet.

Avslaget ble påklaget i brev av 26. april 2016. Kulturminnefondet behandlet klagen i styremøte 20. oktober 2016. I møtet opprettholdt fondet avslaget. I brev av 22. november 2016 ble klagen oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

Klagers anførsler, jf. brev av 26. april 2016 og 4. desember 2016

Klager skjønner ikke hvilke kulturminneverdier som blir borte ved å demontere låven og bygge den opp igjen. Skjevheten og de dårlige bunnstokkene gjør at det er nødvendig å ta ned låven. Det er ikke er et alternativ å jekke fjøset opp for å bytte ut de dårlige bunnstokkene; da kan låven skli utover muren mot vest, og den vil forbli like skjev. Klager savner kulturminnefondets vurdering av hvordan låven kan repareres uten å demontere den.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen av 22. november 2016

Når en bygning tas ned for å laftes opp på nytt er det en fare for at vesentlige kulturminner kan gå tapt. Innvirkningen på låvens kulturminneverdi må derfor vurderes og drøftes nøye før demontering velges som løsning. Fondet mener at søknaden ikke godt nok drøfter og begrunner hvorfor man må demontere låven. Søknaden ble derfor ikke prioritert.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Departementet viser til fondets begrunnelse. Med stor søknadsmengde og begrensede tilskuddsmidler må fondet prioritere strengt. Dette innebærer at noen søknader må nedprioriteres, og dette gjelder blant annet søknader som ikke i tilstrekkelig grad drøfter hvordan det omsøkte tiltaket vil ta vare på kulturminnets verdi. Departementet har i utgangspunktet ingen merknader til en slik praksis.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond