Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av et forretnings- og bolighus fra 1920 - tallet i Sjøgata 8, Andøy kommune, Nordland fylke

Saken gjelder et forretnings- og bolighus, opprinnelig en rorbu, fra 1920 – tallet. Eier av huset søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 29.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av forretnings- og bolighus i Sjøgata 8 i Andøy kommune. Brev om avslag ble sendt til søker den 18.6.2014 med tre ukers klagefrist. Klagen er fremsatt etter klagefristen. Norsk kulturminnefond har allikevel valgt å behandle klagen. 

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et forretnings- og bolighus, opprinnelig en rorbu fra 1920 – tallet, som har stått i mange år uten vedlikeholds- og reparasjonstiltak. Bygget er nå overtatt av en ny eier, Stig R. Jensen, som ønsker å restaurere huset.

Eier søkte om tilskudd, den 31.10.2013, på kr 301.000,- til vindusrestaurering, utbedring av råteskader, istandsetting av tak og terrengbehandling. Totalkostnadene i prosjektet utgjør kr. 571.000,-. Søknaden manglet en rekke opplysninger og fondet sendte mangelbrev, datert 17.12.2013 til søker. Søker sendte inn supplerende informasjon til fondet. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. Avslaget ble i hovedsak begrunnet med at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av søker i brev av 29.7.2014. Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond den 21.10.2014 der styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 27.11.2014.

Klagers anførsler, jf. brev av 29.7.2014

Klager viser til at manglende kostnadsoverslag og tilstandsvurdering skyldes at det har vært vanskelig å fremskaffe håndverkere som kunne ta denne typen oppdrag på Andenes. Klager har først senere klart å få tak i fagfolk og har supplert sin søknad. Klager viser til at arbeidene er igangsatt for å forhindre ytterligere større skader og forfall.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelse av 27.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at bygningen har en høy kulturminneverdi men søknaden drøfter ikke denne verdien i forhold til de omsøkte tiltak. Tiltakene er ikke tilfredsstillende dokumentert og budsjettert. På grunn av stor søknadsmasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Det er ikke kommet nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen.

Fondet har etter en ny skjønnsmessig konkret vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013. 

Klima- og miljødepartementet oppfatter at Norsk kulturminnefond har vurdert søknaden som mangelfull men at de samtidig har nok opplysninger til at den er blitt realitetsbehandlet. Vi viser til at vedtaket om avslag av 28.5.2014 i hovedsak er begrunnet med at fondet ikke har kunnet prioritere prosjektet i konkurranse med andre søknader. På bakgrunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Gjeldende sak er vurdert opp mot kriterier og prioriteringer som fondet tillegger vekt i behandlingen av innkomne søknader. Vi har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:          

 Norsk kulturminnefond    Pb 253 Røros    7361   RØROS