Kompetanse for fremtidens barnehage

Til innholdsfortegnelse

Forord

I løpet kort tid har Norge fått et av de best utbygde barnehagetilbudene i verden. Selv om det har blitt bygget mange barnehager de siste tiårene, gjenstår en stor jobb med å bygge kompetanse og kvalitet i barnehagene. Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for at alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, tilhørighet og mestring, og for at barnehagen skal kunne utjevne sosiale forskjeller.

Det viktigste vi kan gjøre for å heve kvaliteten i barnehagene, er å sikre at barnehagene har ansatte med god og relevant kompetanse. Selv om andelen barnehagelærere har økt de siste årene, er de fortsatt i mindretall, og utgjør 44 prosent av grunnbemanningen. En annen stor og viktig gruppe er barne- og ungdomsarbeidere med 22 prosent. I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet at vi vil styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere med mål om 25 prosent.

Mange som jobber i barnehagen har lang og verdifull kompetanse som regjeringen ønsker å bygge videre på og formalisere. Det er fremdeles 25 prosent av de ansatte som verken har barnefaglig eller barnehagefaglig kompetanse. Regjeringen vil gi flere mulighet til å utdanne seg som barne- og ungdomsarbeidere. Samtidig ønsker regjeringen å styrke ledelsen av barnehagene, profesjonsfellesskapene og den enkelte medarbeiders kompetanse. Barnehage er en utdanningsvirksomhet, og vi er avhengig av hele tiden å sørge for at medarbeiderne har mulighet til å utvikle kompetansen.

Kompetansestrategien skal støtte barnehageeiers ansvar for og arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling. Regjeringen bidrar med midler både til individuelle og kollektive kompetansetiltak for hele personalgruppa. Denne strategien skal gjelde for perioden 2023–2025. Det er en revidert og oppdatert versjon av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2014–2020, som ble lansert av Stoltenberg-regjeringen i 2013, og som ble revidert etter innføring av ny rammeplan for barnehagen i 2017. Strategien viderefører tidligere kompetansetiltak og har en oppdatert omtale av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

I 2022 ble det bevilget mer enn 400 mill. kroner til ulike kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Frem mot 2025 vil vi øke innsatsen ytterligere. I 2023 foreslår vi en økning på 180 mill. kroner, til totalt 595 mill. kroner.

Barnehagelærere er nøkkelen til kvalitet i barnehagen. Derfor er det viktig med en barnehagelærerutdanning av høy kvalitet. Regjeringen foreslår en styrking av finansieringen på 50 mill. kroner som skal gå til økt kvalitet i barnehagehagelærerutdanningen.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på barnehager i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer. Regjeringen foreslår også en ytterligere økning av tiltak om økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder, med en bevilgning på totalt 80 mill. kroner i 2023.

Regjeringen vil høsten 2022 legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, som blant annet vil peke ut retning for kompetansesatsingen mot 2030.

Denne høsten mottar regjeringen en offentlig utredning om etter- og videreutdanning for ansatte i barnehager, skole, SFO og andre relevante virksomheter. Den vil sammen med andre evalueringer være et viktig grunnlag for å vurdere større endringer enn det vi nå gjør med denne strategien.

Strategien bygger på verdifulle innspill fra Nasjonalt forum for barnehagekvalitet1, Utdanningsdirektoratets referansegruppe for arbeid med rammeplan og kompetanse og andre aktører i sektoren.

Jeg ser frem til videre samarbeid på dette viktige området.

Signatur, Tonje Brenna

Tonje Brenna

Kunnskapsminister

Fotnoter

1.

Deltakere i Nasjonalt forum for barnehagekvalitet: KS, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, PBL, Virke, Delta, UHR-LU, Pedagogstudentene