Forord

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, vann, hav

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Johan Wildhagen for Norges sjømatråd

Nordmenn har alltid bodd langs kysten. Folk bor der verdiene skapes. Havet har vært en viktig kilde til mat, energi, opplevelser, medisiner og transport. Mange av våre mest innovative bedrifter, viktigste næringer og kompetansemiljøer har sitt utspring i bosettingen langs kysten. Fra Agder i sør til Finnmark i nord spiller kystsamfunnene en viktig rolle for utvikling av ny teknologi og nye arbeidsplasser.

I dag er Norge en ledende hav- og kystnasjon. Havet og kysten vil fortsatt bety mye for Norge i framtiden, blant annet gjennom framveksten av næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye biologiske ressurser til mat og medisiner.

Norge er spredt befolket. Mye av det eksportrettede næringslivet vårt er lokalisert langs kysten. I tillegg representerer kystsamfunnene sentrale trekk ved norsk identitet og kultur.

Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet. Vi ønsker å bygge på de ulike forutsetningene for vekst som finnes i ulike deler av landet. I denne kyststrategien presenterer vi vår politikk for å skape vekst og utvikling langs hele kysten. Strategien er tett knyttet til regjeringens strategi for småbyer og større tettsteder, og strategien for fjell- og innland. I sum skal disse strategiene bidra til målet for regional- og distriktspolitikken om regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftig utvikling i hele landet.

Regjeringen vil at vi skal skape mer og inkludere flere. Havet og kysten er sentrale når vi går løs på to av Norges største framtidsutfordringer: Vi skal nå klimamålene, og vi skal utvikle nye, grønne jobber. Disse to utfordringene er tett knyttet sammen.

I arbeidet med de tre distriktsstrategiene har regjeringen holdt innspillsmøter i alle fylker. Vi vil takke alle som har bidratt med gode innspill.

Linda Hofstad Helleland

distrikts- og digitaliseringsminister

Nikolai Astrup

kommunal- og moderniseringsminister

Til dokumentets forside