Høring – Forslag til landsverneplan for justissektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2010

Vår ref.: 201000325- /GRF

Høring – Forslag til landsverneplan for Justissektoren

Under prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” er de ulike samfunnssektorers statlige bygninger vurdert for å kunne få frem et utvalg som skal med i justissektorenes landsverneplaner. Med landsverneplan menes et overordnet dokument som beskriver en sektors kulturhistoriske eiendommer, slik disse er kartlagt og utvalgt av sektoren i samråd med riksantikvaren. Planene skal danne grunnlag for eventuell fredning i henhold til kulturminneloven, og gi en oversikt over eiendommene som sektoren i samarbeid med riksantikvaren vil foreslå vernet på annen måte.

Justissektoren sees under ett fordi politi, domstol, kriminalomsorg samt samfunnssikkerhet og beredskap har en sammenspunnet historisk utvikling. Fengselsutbyggingen midt på 1800 tallet – da den sivile fengselsbyggingen tok til – pågikk samtidig som utbygging av rettslokalene.

Bakgrunn

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble Stortinget varslet om at den daværende Regjeringen planla en gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å legge et grunnlag for en politikk for statlig eierskap og forvaltning av kulturhistorisk viktige eiendommer i sivil sektor. Ved kongelig resolusjon av 1. september 2006 ble det satt krav om at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner med tilhørende forvaltningsplaner for statlig kulturhistoriske eiendommer.

Hovedprinsippet for forvaltning av verneverdige bygninger er å ivareta og videreføre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer. Ved ønske om endring av bruk eller planer om tiltak som kan føre til bygningsmessige endringer, skal Riksantikvaren kontaktes. Se: www.statenskulturhistoriskeeiendommer.no.

Verneklasser

Byggene i en landsverneplan er fordelt på to verneklasser:

  • Verneklasse 1 – foreslås fredet i henhold til kulturminneloven § 22 a.
  • Verneklasse 2 – foreslås vernet i kraft av landsverneplanen, eventuelt ved at eiendommen reguleres til tilsynssone etter plan- og bygningsloven § 12.6 og 12.7.

For de fleste byggene er det bare eksteriøret som foreslås vernet. Det vil si bygningens ytre med bevaring av utforming, materialbruk og detaljer i fasader. Dette legger få begrensinger for tiltak i interiøret. I de bygningene som berøres av interiørvern er det i hovedsak mindre deler av interiøret som er foreslått bevart.

Planen

Utvalget i denne planen er foretatt gjennom et samarbeid mellom Justisdepartementet, Statsbygg og Riksantikvaren, senere også Forsvarsbygg. Planen over justissektorens mulige verneverdige eiendommer fordeler seg med 14 under domstolene, 22 under politiet, 96 under kriminalomsorgen og 27 under samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er lagt vekt på å vise bredden og variasjonen i sektorens bygninger, og markere viktige hendelser og utviklingstrekk. For hver delsektor er det en katalog over eiendommer og bygninger som foreslås vernet. Den enkelte eiendom er avmerket på kart og omtalt med fakta, formålet med utvelgelsen, begrunnelse og omfanget samt fotodokumentasjon. Det er også utarbeidet en orientering om planarbeidet. Historikeren Audun Kjos har utarbeidet en historiedel: ”Justissektorens værelser”.

Følgende materiale i tillegg til høringsbrevet, er lagt under Justisdepartementet på regjeringen.no: www.regjeringen.no/lvpjustis:

  • Historiedokumentet
  • Orienteringsskriv
  • Tekstdel til høringen inkludert matriser over verneutvalg
  • Katalogoppslag over eiendommene

Verneområder

Kulturminneloven gir adgang til fredning av områder (utomhusarealer) i tilknytning til et fredet objekt. Plan- og bygningsloven gir mulighet for vern av områder gjennom regulering. Avklaringen av virkemiddel knyttet til verneområder vurderes av Riksantikvaren i forbindelse med den endelige behandling av planen.

Hensikten med høringen

Høringen er ”intern” og skal bidra til å kvalitetssikre og forankre innholdet i planen, omfanget av vernet og det videre arbeidet. Innspillene vil danne grunnlag for justering av høringsmaterialet før det oversendes til Riksantikvaren til endelig godkjenning, og vedtak om formell fredning eller anbefaling om annet vern. Eventuelle endringer i planen som følge av denne høringen, må forankres i koordineringsgruppen for ”landsverneplan justissektoren”.

Sentralt i høringsdokumentene er fakta om eiendommene og lokale forhold. Vi ber høringsinstansene nøye vurdere hvorvidt det er samsvar mellom bygninger/eiendom slik bruker og forvalter kjenner den, faktabeskrivelser av bygningen og det foreslåtte vernet i planforslaget slik det er begrunnet og avgrenset. Videre ber vi om innspill dersom verdifulle anlegg/deler av anlegg er uteglemt og eventuelle kommentarer vedrørende verneforslaget, herunder mulige konsekvenser i forhold til nåværende og planlagt bruk av eiendommene.

Høringsprosessen

Forslaget sendes på høring til utvalgte instanser under departementets ansvarsområde som brukere, forvaltere og eiere foruten fylkeskommunale kulturminnemyndigheter og Sametinget. Det forutsettes at det sendes inn koordinerte/sammenfattede innspill fra Domstolsadministrasjonen, Politidirektoratet, den enkelte av kriminalomsorgens regioner og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Etter en gjennomgang av høringsuttalelsene sendes forslag til landsverneplan til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil deretter foreta en godkjenning av landsverneplanen og eventuelt vedta fredning etter kulturminneloven for bygninger i verneklasse 1 og anbefaling om annet vern for bygninger i verneklasse 2.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen og/eller høringsmaterialet kan rettes til grethe-rodskog.fodstad@jd.dep.no, Statsbygg ved Siri Schrøder Vesterkjær eller Anders Kalstad: ssve@statsbygg.no og aka@statsbygg.no og Britt.Skatvedt@dsb.no.

Høringsfrist: tirsdag 15. juni 2010.

Følger av verneplanen

Landsverneplanen skal, slik den nå foreligger, legges til grunn for eiendomsforvaltningen av justissektorens eiendommer frem til det er fastsatt forskrift som stadfester planens endelige innhold. Landsverneplanen inneholder dokumentasjon til bruk i vernearbeid i forbindelse med tiltak og byggesaker i henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Planen vil derfor kunne bidra til enklere og bedre samhandling med kulturminnemyndighetene.

Justisdepartementet forutsetter at Statsbygg og de berørte institusjonene bidrar til vern av de utvalgte eiendommene både gjennom vedlikehold, planlegging og gjennomføring av tiltak på bygninger og områder som er foreslått vernet.

Med hilsen

Unni Gunnes e.f
avdelingsdirektør

Grethe Rødskog Fodstad
seniorrådgiver

Hoveddokument

Landsverneplan for justissektoren

Historiedel

Justissektorens værelser

Katalogoppslag

Forslaget til landsverneplan for justissektoren er nedenfor delt inn i kategoriene "Politiet", "Domstolene" og "Kriminalomsorgen". Delplanen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er delt inn i "DSB - ugraderte anlegg til bevaring" og "DSB - ugraderte anlegg til dokumentering". Innenfor hver kategori presenteres hvert katalogoppslag i et eget pdf-dokument.

Politidirektoratet

Domstoladministrasjonen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kriminalomsorgens 6 regioner: øst, syd, nordøst, sørvest, vest og nord

Statsbygg

Entra

Akershus fylkeskommune

Oslo kommune - Byantikvaren i Oslo

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Sametinget

Til toppen