Forsiden

Meld. St. 27 (2011–2012)

Barn på flukt

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen presenterer ikke tiltak som vil kreve bevilgningsendringer, men skisserer enkelte prioriterte områder og veivalg som kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Til dokumentets forside