Forsiden

Meld. St. 27 (2011–2012)

Barn på flukt

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 8. juni 2012 om barn på flukt blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside