Meld. St. 45 (2012–2013)

Frihet og likeverd — – Om mennesker med utviklingshemming

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Liste over forskning, utredninger, rapporter, offentlige dokumenter mv. som det er henvist til i meldingen eller som er en del av bakgrunnsmaterialet for meldingen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013). Slik har jeg det i dag – Rapport om levekår for personer med utviklingshemming. Bufdir-rapport, 2013: 1.

Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm og Husum, Tonje Lossius (2011). Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A – om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklinghemning. SINTEF-rapport, 25. mars. Trondheim, SINTEF.

BLD (2010). Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram (2010 – 2013), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Oslo.

Brevik, Ivar og Høyland, Karin (2007). Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF.

Christiansen, Karen (2008). ‘Empowerment’ i forskjellige velferdskontekster. Paperpresentasjon for 3. forskningskonferanse, NNFF, Bergen, 6. -7. oktober. Universitetet i Bergen.

Dokument 8:139 S (2010 – 2011) Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp Ansvarsreformen for å bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede.

Dyrendahl, Guri (1996). Boligen – Ble den et hjem? Rådet for funksjonshemmede, 1996 I-0854 B.

Econ Analyse (2005). Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand. Econ-evalueringsrapport, 2005: 054.

Eknes, Jarle; Bakken, Trine Lise og Løkke, Jon Arne (2008). Utredning og diagnostisering utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo, Universitetsforlaget.

Elnan, Ingrid (2010). Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet. NTNU Samfunnsforskning-rapport.

Emerson, Eric og Hatton, Chris (2007). «Mental health of children and adolescents with intellectual disabilities in Britain». The British Journal of Psychiatry, vol. 191: 493 – 499.

Furu, Lars Erik (2008). Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken. Utgave: F, 2008 – 12 – 11. Asplan Viak og Samferdselsdepartementet.

Fylkesmannen i Finnmark og Helse Finnmark (2012). Håndbok – Utviklingshemming og seksualitet. Forebygge og håndtere overgrep. 2012: juni.

Fylkesmannen i Finnmark (2013). Høring – Levekår og tiltak for mennekser med utviklingshemming. Oslo, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,høringsuttalelse. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/38274420/Fylkesmannen_Finnmark.pdf. (Lest 12.06.13).

Fylkesmannen i Hedemark (2013). Høring – Levekår og tiltak for mennekser med utviklingshemming. Oslo, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,høringsuttalelse. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/38274420/Fylkesmannen_Hedmark.pdf. (Lest 12.06.13).

Grøsvik, K. (2008). «Diagnostisering av utviklingshemning hos barn», i J. Eknes m.fl. (red.): Utredning og diagnostisering: Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo, Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Lars og Eliassen, Erik (2013). Kvalitet i barnehager – Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. NOVA-rapport 2013: 1. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Handegård, Tine Luther og Gjertsen, Hege (2008). Kapittel 4A – en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. NF-rapport 2008: 1. Bodø, Norlandsforskning.

Handegård, Tina Luther og Olsen, Terje (2009). Vanskelig å snakke om? Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter. NF-rapport 2009: 1. Bodø, Norlandsforskning.

Hansen, Andreas (2007). Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Doktorgradavhandling, Universitetet i Tromsø.

Hansen, Inger Lise Skog og Grødem, Anne Skevik (2012). Samlokaliserte boliger og store bofellesskap – Perspektiver og erfaringer i kommunene. Fafo-rapport, 2012: 48.

Haugen, Gry Mette; Hedlund, Marianne og Wendelbborg, Christian (2012). «Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga». Om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse. NTNU Samfunnsforsknings-rapport.

Helsedirektoratet (2009). Habiliteringstjenesten for voksne – i spesialisthelsetjenesten. Veileder, IS-1739, 2009: 6.

Helsedirektoratet (2010). Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektorat-rapport, IS-1798, 2010: april.

Helsedirektoratet (2011). Kartlegging av individuelle planer i landets kommuner. Helsedirektoratet-rapport 2011: 4.

Helsedirektoratet (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Helsedirektoratet (2012) Sammensatte tjenester – samtidig behandling. Nasjonale faglige retningslinjer, IS-1948, 2012: mars.

Helsetilsynet (2000). Utviklingshemmede med alvorlige adferdsavvik og/eller psykiske lidelser – En kartlegging av spesialhelsethenestens tilbud og behov. Statenshelsetilsyns utredningsserie, 2000: 5.

Helsetilsynet (2007). Oppsummer av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettsikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Rettssikkerhet for utviklingshemmede, II. Helsetilsynet-rapport, 2007: 5.

Helsetilsynet (2008). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven. Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Helsetilsyn-rapport, 2008: 4.

Helsetilsynet (2011). Retningslinjer for Fylkesmannen oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Internserien 2011: 7.

Helsetilsynet (2012). Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten – Styre for å styrke. Helsetilsynet-rapport, 2012: 1.

HOD (2000). Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. som omtaler Brukerstyrt personlig assistanse. Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.

HOD (2004). Habilitering av barn. Helsetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke barn, og dere foreldre – organisering og utvikling. Strategiplan, Helsedepartementet, Oslo.

Holden, B og Gitlesen, J.P. (2004). «The association between severity of intellectual disability and psychiatric symptomatology» i Journal of Intellectual Disability Research, vol. 48, nr 6, 556 – 562.

Husbanken (1990). Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Rundskriv HB-1212, 10. august. Tilgjengelig her: http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Hist/Rundskriv/HB %201001 – 1286/HB-1212 – 10 – 08 – 1990.pdf. (Lest 12.06.13).

Husbanken (2009). Rom for trygghet og omsorg – Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. Veileder, 2009: mars.

Hustad m.fl (2013). Kartlegging av PPT. Utdanningsdirektoratet-rapport, kommer våren 2013 på udir.no/forskning 2013.

KD (2006). Fra eldst til yngst – Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veileder, Kunnskapsdepartementet 2006: 53, Oslo.

Kittelsaa, Anna (2008). Et ganske normalt liv – Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse. Doktorgradsavhandling, NTNU.

Kittelsaa, Anna og Tøssebro, Jan (2011). Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen konsekvenser. NTNU Samfunnsforskning-rapport.

Legard, Sveinung (2013). De vanskelige overgangene. AFI-rapport, 2013: 7. Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet.

Innst. 50 S (2011 – 2012). Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdanning- og forskningskomiteen.

Innst. 424 L (2010 – 2011). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven).

Keeley, H.; Redley, M.; Holland. A.J. og Clare, I.C.H. (2008). «Participation in the 2005 general election by adults with intellectual disabilities». I Journal of Intellectual Disability Research, vol. 52, nr. 3, 175 – 181.

Kostra (2012) (SSB).

Løvgren, Mette (2009). Unge funksjonshemmede. Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i Fritidsaktiviteter. NOVA-rapport, 2009: 9.

Mandal, Roland (2008). De har jo uansett uførepensjon. Fafo-rapport 2008: 42.

Mathiesen, Ida Holth og Vedøy, Gunn (2012). Spesialundervisning – drivere og dilemma. Iris-rapport, 2012: 017. Stavanger, International research institute of Stavanger.

Markussen, Eifred; Frøseth, Mari Wigum og Grøgaard, Jens B. (2009). Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet. Nifu-rapport, 2009: 17. Oslo, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Meld. St. 10 (2011 – 2012). Kultur, inkludering og deltaking.

Meld. St. 10 (2012 – 2013). God kvalitet – trygge tjenester.

Meld. St. 12 (2012 – 2013). Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 13 (2011 – 2012). Utdanning for velferd.

Meld. St. 15 (2012 – 2013). Bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Meld. St. 18 (2010–2011). Læring og fellesskap.

Meld. St. 20 (2012–2013). På rett vei.

Meld St. 29 (2012 – 2013). Morgendagens omsorg.

Meld. St. 34 (2012 – 2013). Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar.

Millerud, Hege Kristin; Johnson, Alf Sverre (2011). Retningslinjer for Fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Helsetilsynet-rapport, internserien 2011: 7. Oslo, Statens Helsetilsyn.

Myrbakk, Even (2008). A study of behaviour problems and psychiatric disorders among people with intellectual disability. Doktorgradsavhandling, Universiteteti Oslo.

NAKU (2007). Helseoppfølging av personer med utviklingshemning. NAKU-rapport, 2007: desember. Trondheim, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

NAKU (2008). Utviklingshemning og psykiske helsetjenester. NAKU-rapport, 2008: september. Trondheim, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (2010). Kulturskolen – Utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre. Revidert utgave. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd.

Nirje, Bengt (1969). «The Normalization Principle and Its Human Management Implications» i R. Kugel & W. Wolfensberger (red.): Changing patterns in residential services for the mentally retarded. Washington DC, President’s Committee on Mental Retardation.

NOU 1985: 34. Levekår for psykisk utviklingshemmede.

NOU 1991: 20. Rettsikkerhet for mennesker med psykiskutviklingshemming.

NOU 2001: 22. Fra bruker til borger.

NOU 2005: 8. Likeverd og tilgjengelighet.

NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg.

NOU 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak.

NOU 2012: 17. Når sant skal sies om pårørendeomsorg.

NTNU Samfunnsforskning (2013). Høringsuttalelse -Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.Oslo, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,høringsuttalelse. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/38274420/NTNU.pdf (Lest: 12.06.13).

OECD (2010). Sicness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of findings across OECD countries. OECD-rapport 2010: november. OECD Publishing.

Ot.prp. nr. 23 (2007 – 2008). Om lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernlov.

Ot.prp. nr. 44 (2007 – 2008). Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Ot.prp. nr. 46 (1997 – 1998). Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Ot.prp. nr. 47 (2005 – 2006). Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Ot. prp. nr. 49 (1987 – 88). Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede

Ot.prp. nr. 50 (2006–2007). Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd.

Rasmussen, Ingeborg; Strøm, Steinar; Sverdrup, Sidsel og Vennemo, Haakon (2012). Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Vista analyse-rapport 2012: 41, Oslo, Vista analyse.

Reinertsen, Stian (2012). Nasjonal tilstandsrapport overArbeids- og aktivitetssituasjonen blant personer med psykisk utviklingshemming. NAKU-rapport, 2012: juni. Trondheim, Nasjonalt kompetanse miljø om utviklingshemning.

Riksrevisjonen (2008). Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Dokument nr. 3: 8 (2007 – 2008).

Riksrevisjonen (2011). Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen. Dokument 3:7 (2010 – 2011).

Romøren, Tor Inge (2006). Yngre personer som mottar hjemmetjenester; hvem er de, hva slags hjelp får de og hvorfor øker antallet så sterkt? Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2006: 8. Gjøvik, Høgskolen i Gjøvik.

Perske, Robert (1972). The Dignity of Risk and the Mentally Retarded. I Mental Retardation, vol. 10, nr. 1, februar.

Prasher, Vee og Janicki, Matthew (2002). Physical Health of Adults with Intellectual Disabilities. Oxford, Blackwell Publishing.

Proba samfunnsanalyse (2011). Arbeidsevnevurdering i NAV – Evalueringsrapport. Proba-rapport, 2011: 6.

Proba samfunnsanalyse (2012). Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV -- Oppfølginbsundersøkelse 2012. Proba-rapport, 2012: 10.

Prop. 1 S (2011 – 2012). Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 1 S (2012 – 2013) Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 129 L (2012 – 2013). Endringer i opplæringslova og privatskolelova.

Sagen, Line Melbøe (2010). Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Doktorgradsavhandling, NTNU.

Seland, Idunn; Vibe, Nils og Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Evaluering av nasjonale prøver som system. Nifu-rapport, 2013: 4. Oslo, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Sitter, Marit (2008). Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker 2004 – 2007. SINTEF-rapport, 2008: april.

Solleid, Sissel (2009). Undring og ubehag – et blikk på effekten av veiledning i spesialpedagogisk praksis. Doktorgradavhandling, Universitetet i Tromsø.

Spjelkavik, Øystein; Børing, Pål; Frøyland, Ketil og Skarpaas, Ingebjørg (2012). AFI-rapport: Behovet for varig tilrettelagt arbeid. AFI-rapport, 2012:14. Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet.

SSB (2008a). Ferieundersøkelsen, 2007. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig her: http://www.ssb.no/ferie. (Lest: 12.06.13).

SSB (2008b). «Tros- og livssynsmøte». I Norsk kulturbarometer 2008. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig her: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa107/tros_og_livssynsmote.pdf. (Lest: 12.06.13).

SSB (2011). Statistisk årbok 2011. vol. 130. Oslo, Statistisk sentralbyrå.

SSB (2012a). 1Den Norske Kirke (Dnk). Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme. 2005 – 2011. Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig her: http://www.ssb.no/a/kortnavn/kirke_kostra/tab-2012 – 06 – 19 – 01.html. (Lest: 12.06.13).

SSB (2012b). 2 Den norske kirke (Dnk). Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme. 2005 – 2011.Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig her: http://www.ssb.no/a/kortnavn/kirke_kostra/tab-2012 – 06 – 19 – 02.html. (Lest: 12.06.13).

Statens helsetilsyn (2000). Utviklingshemmede med alvorlige adferdsavvik og/eller psykiske lidelser – En kartlegging av spesialhelsethenestens tilbud og behov. Statenshelsetilsyns utredningsserie, 2000: 5.

St.meld. nr. 9 (2006 – 2007). Arbeid, velferd og inkludering.

St.meld. nr. 40 (2002 – 2003). Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer.

St.meld. nr. 47 (1989 – 1990). Om gjennomføringen av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming.

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009). Samhandlingsreformen.

St.meld. nr. 61 (1984 – 85). Om visse sider ved spesialundervisninga og den pedagogisk-psykologiske tenesta.

St.meld. nr. 67 (1986 – 1987). Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma.

Sturmey, P.; Reyer, H.; Lee, R. og Robek, A. (2003). Substance-related Disorders in Persons with Mental Retardation. New York, Kingston.

Söderström, Sylvia og Tøssebro, Jan (2011). Innfridde mål eller brutte visjoner? Noen hovedlinjer i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede. NTNU-rapport, 2011: mai. Trondheim, NTNU Samfunnsforskning.

Søndenaa, Erik (2009). Intellectual disabilities in the criminal justice system. Doktorgradavhandling, NTNU.

Søreide, Ine Marie Eriksen; Høie, Bent; Gundersen, Gunnar; Sjøli, Sonia Irene; Thommessen, Olemic og Dahl, André Octay (2009). Dokument nr. 8 (2008 – 2009), Innst. S. nr. 239 (2008 – 2009).

Tøssebro, Jan (1996). En bedre hverdag?Utviklingshemmedes levekår etter HVPU-reformen. Oslo, Kommuneforlaget.

Tøssebro, Jan og Lundeby, Hege (2002). Voksne mde utviklingshemming som bor med sine foreldre anno 2001. NTNU-rapport.

Tøssebro, Jan (2009). Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo, Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet (2012). Utdanningsspeilet – Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge. Utdanningsdirektoratet-rapport.

Wehmeyer, Michael (1998). Self-Determination and Individuals With Significant Disabilities: Examining Meanings and Misinterpretations. I JASH, vol. 23, nr. 1.

Wehmeyer, Michael; Bersani, Hank Jr. og Gagne, Ray (2000). Riding the Third Wave: Self-Determination and Self-Advocacy in the 21st Century i Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, nr. 15, 106 – 115.

Wendelborg, Christian (2010). Å vokse opp med funksjonshemming i skole og blant jevnaldrene. En studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt Funksjonsevne. Doktorgradsavhandling, NTNU.

Wendelborg, Christian og Tøssebro, Jan (2010). Helsestatus til foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne – En sammenstilling av data fra HUNT 2 og Forløpsdatabasen FD-Trygd. NTNU-rapport.

Til forsiden