Meld. St. 45 (2012–2013)

Frihet og likeverd — – Om mennesker med utviklingshemming

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) samordner regjeringens politikk rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter også personer med utviklingshemming. BLD baserer sitt arbeid på sektoransvarsprinsippet. Alle departementer har ansvar på sine områder for å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne og iverksette nødvendige tiltak i henhold til overordnede mål og rammer blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med aktivitets- og redegjørelsespliktene og krav om universell utforming og FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne som Norge ratifiserte den 3. juni 2013.

Oppfølging av stortingsmeldingen vil følge fastlagte prinsipper for oppgavedeling mellom departementene. En rekke av oppgavene som følger av BLD sitt sektorovergripende ansvar vil bli fulgt opp av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Tiltak som er omtalt i meldingen dekkes innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Omfanget av tiltakene vil tilpasses de berørte departementenes årlige budsjetter og prioriteringer.

Til forsiden